Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м. октомври 2012 г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
169
184
7
 
 
1
1000 лв.  3

5013
лв. 

15337.97 лв.
 

 През  октомври експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 184 проверки на 169    обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени  81 предписания. През месеца са съставени 7 акта, издадено е 1 наказателно постановление на стойност 1000 лв. и 3 наказателни постановления с наложени тмс по чл.69 от ЗООС в общ размер на 5013 лв/месец.

Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 15 337,97 лв.
           Акценти в контролната дейност през октомври:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни проверки:
През октомври са извършени четири комплексни проверки:
«Балканкар Руен» АД, Асеновград – дадени са предписания: Да се допълни собствената оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, като се включат превантивните и оздравителните; Да се представи пред РИОСВ - Пловдив копие от писмени договори с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи за по-нататъшното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците от дейността; Да се представи копие от Заповед за лице, отговорно за управлението на формираните опасни отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО.
«Винпром Пещера» АД, Пловдив – Спиртна фабрика, с. Катуница.
«Кричим фрукт» ООД, Кричим – дадени предписания: Да се изготви и представи в РИОСВ собствена оценка в случаи на заплаха от екологични щети и причинени такива; Да се изготвят работни листове за класификация на отпадъците се и представят в РИОСВ Пловдив за утвърждаване.
«Техноакташ» АД, землище с. Куклен – дадени предписания: Да се представят РИОСВ-Пловдив    резултати от проведени СПИ; Да се актуализира планът за собствен мониторинг, като се включат всички източници от производствената дейност; Да се изпрати в МОСВ информация за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ на хартиен и електронен носители и да се уведоми РИОСВ; Да се изготви собствена оценка за случаите от заплаха на екологични щети и причинени такива и писмено да се уведоми РИОСВ; Да се представи в РИОСВ-Пловдив документ, удостоверяващ извършена предварителна/същинска регистрация на полиизпорена, съдържащ се в каучука, съгласно Регламент 1907/ 2006 г.; Да се преместят опасните химични вещества и смеси - толуен, хексан в сухо складово помещение, далеч от източници на топлина с добра вентилация
Комплексни разрешителни:
През месеца са извършени три проверки на оператори с издадено КР по изпълнението на условията и сроковете в тях: ЕТ «Андип 92-Андрей Павлов», Пловдив, ЕТ «Оскар-Кирил Николов», Пловдив и «ИНСА ОЙЛ» ООД, Раковски, прощадка Белозем. Извършени са шест проверки по писмо на МОСВ относно разширяване на обхвата чрез включване на нови дейности: «Каменица» АД, Пивоварна Пловдив, «Мелница Никола Панайотов», Асеновград, «Агриндо» ЕООД, Раковски, «Агромил България» ООД, Пловдив, «Винпром Пещера» АД, Пловдив, Спиртна фабрика – Катуница, кооперация «Симид 1000», Пловдив.
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ЕАД не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Извършен е текущ контрол на обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ през 2012 г. Дадените предписания са свързани с провеждане на собствени периодични измервания, уведомяване на инспекцията при промени в ръководството на фирмата, или при промяна в технологичните процеси, за представяне на информация за планиране на измерванията и др. 
При извършен последващ контрол в Цех за производство на детски пюрета, сокове и нектари, гр. Асеновград, собственост на «Ганчев» ЕООД, София се установи, че са изпълнени дадените при предишна проверка предписания.
През месеца са съставени два акта за неизпълнено предписание - на кмета на карловското село Дъбене за неизпълнение на даденото предписание да не се допуска повторно, нерегламентирано замърсяване на селищната територия и на управителя на «Ем Джей Дериз» ЕООД, Карлово – за неизвършване на собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.
През месеца са проверявани сигнали за наличие на неприятни миризми на територията на р-н «Южен» в Пловдив за неприятни миризми. Не е установено наличие на дейности, които биха били източници на неприятни миризми. Извършена е проверка по сигнал в «Екарисаж Пловдив». Дадени са предписания за почистване на площадката от натрупани отпадъци, както и на замърсен терен около бази за мазут.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
                 Акцент вдейността през месеца са проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при съхранение, товарене или разтоварвани и превоз на бензини, а също и по нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при употреба на органични разтворители в  бои, лакове, и авторепаратурни продукти. Извършени са проверки за осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата в селища от община «Родопи».
 ІІ. Компонент „Води”
 Акценти в дейността на направлението са мониторингът на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2012 г. и по сигнали и жалби на граждани.
През месеца са съставени три акта за ползване на воден обект за заустване без разрешително – на «Нел-ка» ООД, с. Тополово, на «Ретро-М» ООД, Пловдив и на «Потребителна кооперация Баня», с. Баня. Издадени са три наказателни постановления по чл.69 от ЗООС – на «Новомес» ООД, с. Ново село, на «Тер-М» ООД, Пловдив и на «Елит 95» ООД, с. Дълбок извор с наложени текущи месечни санкции на обща стойност 5 013 лв.
ІІІ. Управление на отпадъците
            Акцент в дейността на направлението през месеца са проверки във връзка с писмо на МОСВ за установяване на легитимността на съществуващите пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и картон. Извършени са 29 проверки, дадени са 10 предписания за отстраняване на констатираните нередности.
            При проверки за последващ контрол се установи, че дадените предписания са изпълнени, на един оператор е дадено допълнително предписание да представи в РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на формираните от дейността на дружеството отпадъци.
ІV. ОВОС
Извършени проверки по контрол на Решения по ОВОС  на ИП „МВЕЦ „Добри дол” на р. Марица, на ИП „Изграждане на кариера за добив на баластра в находище „Стоянчова чешма”, с. Катуница – дадени са предписания за възстановяване на трайната маркировка на концесионната площ и спазване на годишния проект, на ИП „Изземване на наноси от острови в р. Марица” в землището на с. Караджалово, на ИП „Баластриера “Яковия Чифлик”, кв. „Д. Воден” Асеновград, дадени са предписания да се възстанови оросяването на пътя, по който се извозват материалите; да се организира дейността за измиване на гумите на транспортирана техника; да се организира предаването на излезли от употреба гуми на лицензирана фирма.
V. Биоразнообразие и защитени територии
            През месеца са извършени планови проверки на защитени зони и защитени територии – не са установени нарушения на установените в тях режими. Извършени са две разпореждания със защитени животни – поен лебед и ням лебед. През месеца са проверени 4 билкозаготвителни пункта. Съставени са два акта – на собственика на пункт в с. Христо Даново, общ. Карлово и на управителя на «Стонико» ЕООД, с. Соколица, общ. Карлово за изкупуване на неузрял плод от шипка.
. Химикали                                                                                                                               
            През месец окотомври са извършени проверки по спазване на  законодателството в областта на химикалите, проверка по сигнал в община Сопот за нерегламентирани замърсявания – дадени са предписания за отстраняването им,  съвместни проверки с други институции по Заповед на областния управител за обследване и контрол на обекти, работещи с опасни химични вещества и на складове и депа с растително-защитни препарати с изтекъл срок на годност.
VІІ. Екологична отговорност.
            През месеца са извършени проверки във връзка с осъществяване на постоянен контрол по почистване на населените места и пътищата в кмествата на селата Стрелци, Дрангово, Сърнегор, Върбен. Дадени са шест предписания за отстраняване на локални замърсявания в селищата и землищата им.
VІІІ. Вредни физични фактори.
            Извършена е планова проверка в «Захарен комбинат Пловдив» АД, Пловдив с проведени контролни измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от производствената дейност. Последващ контрол е извършен в два обекта. В «Растер Павлов» ЕООД, Първомай дадените предписания са изпълнени. За неизпълнено предписание, дадено на супермаркет «Триумф», стопанисван от «Ваничи 2008» ЕООД, Пловдив, е изпратена покана за съставяне на АУАН.
Резултати от контролната дейност:
През периода са съставени 7акта, издадени са 1 НП на стойност 1000 лв. и 3 НП с наложени текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС в общ размер на 5013 лв./мес.
АУАН:
На Стойчо Атанасов Стойнев, с. Христо Даново, общ. Карлово, собственик на билкозаготвителен пункт, за нарушение на правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал чрез изкупуване на неузрял плод шипка.
На „НЕЛ - КА” ООД, с. Тополово, общ. Асеновград за  заустване на отпадъчни води във воден обект без необходимото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
На «Стонико» ЕООД, с. Соколница за нарушение на правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал чрез изкупуване на неузрял плод шипка.
На Джоузеф  Мауриус Джабра, за неизвършване на собствени периодични измервания на вредностите по смисъла на Наредба N 6.
На Вълко Станев Шойлеков – кмет на с. Дъбене, общ. Карлово за неизпълнение на задължително предписание „да не се допуска повторно замърсяване на селищната територия и землището на с. Дъбене, като се осъществява непрекъснат контрол от страна на кмета.”      
На „Ретро-М” ООД, гр. Пловдив   за  заустване на отпадъчни води във воден обект без необходимото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
На „Потребителна кооперация Баня” гр. Баня за  заустване на отпадъчни води във воден обект без необходимото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу Христо Ангелов Калоферов за организирането и осъществяване на ползването на листостъблена маса от блатно кокиче чрез събирането му извън фаза на цъфтеж, чрез изскубване, а не чрез изрязване, с наложена глоба в размер на 1000 лв.
Наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС:
            Наказателно постановление срещу «Новомес» ООД, с. Ново село, общ. Стамболийски за изпускане на отпадъчни води, чиито норми надвишават индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти по показатели, с наложена текуща месечна санкция в размер на 83 лв./мес.
            Наказателно постановление срещу «Тер-М» ООД, гр. Пловдив за заустване на отпадъчни води във воден обект без необходимото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с наложена текуща нарастваща санкция в размер на 1244 лв./мес.
            Наказателно постановление срещу «Елит-95» ООД, с. Дълбок извор, общ. Първомай за изпускане на отпадъчни води, чиито норми надвишават индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти по показатели, с наложена текуща месечна санкция в размер на 3686 лв./мес.
Други: Издадено е решение за допускане на предварително изпълнение на Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с характер на съгласуване на инвестиционно предложение на „Нова трейд” ЕООД, гр. Съединение.