Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м.септември 2012 г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
93
105
4
 
 
4
5100 лв.  
 
38014.05 лв.
 

През  септември експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 105 проверки на    93 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 44 предписания. През месеца са съставени 4 акта, издадени са 4 наказателни постановления на стойност 5 100 лв.

Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 38 014,05 лв.
           Акценти в контролната дейност през септември:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Постоянен контрол за почистване на нерегламентирани замърсявания;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
Комплексни проверки
През месеца са извършени пет комплексни проверки на обекти по компоненти и
фактори на околната среда.
      «Джем и Джем» ООД, Пловдив. При комплексната проверка в консервното предприятие е дадено едно предписание за за изготвяне на собствена оценка за случаи на заплаха от екологично щети.
     «СКФ Берингс България» ЕАД, София, площадки Кърнаре и Сопот (две проверки) – дадени са предписания да се преработи и допълни собствената оценка за случаите на заплаха от екологични щети, да се представи в РИОСВ оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, да се организират места и съдове за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците, формирани от дейността. Предстои проверка за изпълнението им.
     «Нова Трейд» ЕООД, Съедиенение – Цех за производство на безалкохолни  напитки – дадено предписание да се представи в РИОСВ-Пловдив доклад с резултати от собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Предписанието е в текущ срок.
       «Винпром Пещера» АД – спиртна фабрика в с. Катуница. Дадени са предписания да се представят пред РИОСВ-Пловдив копия от договори за приемането и предаването на отпадъци, формирани в обекта, да се допълни собствената оценка за случаите на заплаха от екологични щети, да се подаде заявление в БДИБР-Пловдив за изменение на разрешителното за заустване в частта количество на заустваните отпадъчни води, да се актуализира планът за собствен мониторинг на вредностите, изпускани в атмосферния въздух, като се включи и източникът от цеха за изпарение и изсушаване.
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ЕАД не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Извършен е текущ контрол на обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ през 2012 г. Дадените предписания са свързани с провеждане на собствени периодични измервания, уведомяване на инспекцията при промени в ръководството на фирмата, или при промяна в технологичните процеси, за представяне на информация за планиране на измерванията и др. 
При последващ контрол в Цех за производство на строителна изолация, с. Злати трап, собственост на «Вики комерс» ЕООД се установи, че операторът не е изпълнил дадени му при предишна проверка предписания. До управителя на фирмата е изпратена покана за съставяне на АУАН.
При последващ контрол в млекопреработващо предприятие на «Ем Джей Дериз» ЕООД се установи, че операторът не е извършил собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Изпратена е покана за съставяне на АУАН.
През месеца е съставен 1 акт – на кмета на карловското село Розино за неизпълнение на дадени предписания да се постави съд за събиране на отпадъци на изхода на селото и да не се допуска повторно, нерегламентирано замърсяване на територията на кметството.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
Акцент в дейността през месеца са проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при съхранение, товарене или разтоварвани и превоз на бензини, а също и по нормативната уредба за ограничаване на летливите органични съединения при употреба на органични разтворители в  бои, лакове, и авторепаратурни продукти. Извършени са 6 проверки за изпълнение на дадени предписания при предишни проверки в населени места в община «Родопи» във връзка със заповед на директора  относно осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата.
ІІ. Компонент „Води”
 Акценти в дейността на направлението са мониторингът на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ за второ полугодие, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за  2012 г. и по сигнали и жалби на граждани.
При проверка по сигнал във ферма за патици в с. Каравелово на «Мати» ЕООД, Пловдив се установи замърсяване на отводнителен канал с отпадъчни води. Съставен е акт за ползване на воден обект за заустване без разрешително. При проверка по сигнал в Млекопреработвателно предприятие в с. Дълбок извор на «Елит 95» ООД е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води. Издадено е наказателно постановление с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. За същото нарушение е издадено наказателно постановление на «Българска роза» АД, Карлово с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. За ползване на воден обект за заустване без разрешително е издадено наказателно постановление с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв на «Киман» ЕООД, Раковски.
ІІІ. Управление на отпадъците
През месеца са извършени пет проверки във връзка с писмо на МОСВ за установяване на легитимността на същствуващите пунктове за изкупуване на отпадъци. В ЕТ «Ангел Ангелов-69», Първомай, ЕТ «Филип Филев», Първомай и в
«Еко Септ 7М8» ООД, Пловдив няма установени нередности, не са направени предписания. На «Папирснаб» ООД, с. Труд са дадени предписания да се представи в РИОСВ документ за собственост или договор за наем на работната площадка и да се представят работни листове за класификация на отпадъците. Предписанията са изпълнени в срок. Едно предписание е поставено на «Боропласт» ЕООД, Пловдив – да се калибрира механичната везна, разположена на площадката и да се уведоми РИОСВ. Предписанието е в текущ срок.
През месеца е съставен акт на фирма «БКС-2001 Стамболийски» ЕООД, Стамболийски за нерегламентирано изгаряне на битови отпадъци.
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
Комплексни разрешителни
През месеца са извършени две проверки на оператори с издадено КР по изпълнението на условията и сроковете в тях: «Калцит» АД, Асеновград – Инсталация за производство на карбид, вар и варови продукти; Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци с оператор община Пловдив.
ОВОС
Проверка по ОВОС в Регионален център за обезвреждане на неопасни отпадъци – Асеновград. Проверка на част от населени места в Община Раковски - гр.Раковски, с. Чалъкови и с. Болярино, във връзка със заповед на директора  относно осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата.
V. Биоразнообразие и защитени територии
Акцент в дейността през месеца са проверки в билкозаготвителни пунктове и складове за билки на територията на РИОСВ. Проверени са 8 обекта, дадени са 3 предписания. През месеца са извършени  четири проверки за състоянието на защитени вековни дървета и четири проверки за спазване на режима в защитените територии резерват «Червената стена»-Бачково, резерват «Червената стена» Добростан, защитена местност «Усойката», с. Добростан и защитена местност «Марциганица», с. Добростан. Извършена е проверка на издаваните позволителни за ползване по Закона за лечебните растения от община Калояново, не са установени нарушения.  
. Химикали
През месеца са извършени проверки в четири обекта. На КЦМ АД, Пловдив, предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал, е извършена проверка за спазване на условията, заложени в разрешително 035/82007. При проверка в Петролна база, Първомай на ТД «Държавен резерв» са дадени предписания за изготвяне на заповед, включваща състава на аварийно спасителната група и да се приложи към аварийния план скица на територията на обекта. Извършена е проверка в цеха за поцинковане на «Електрик Къмпани» ООД, Рогош. Извършена е проверка в «СКФ Берингс България» ЕАД по Регламент 12727/08 относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси, по Регламент 1907/06 за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества и по Наредбата за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
VІІ. Екологична отговорност.
През септември са извършени проверки във връзка със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Направено е 1 предписание – на Склад за химични вещества за редукция на азотни оксиди в изгорели газове "Ауто Трейд Кемикалс" ООД, гр.Пловдив за изготвяне на собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети.
VІІІ. Вредни физични фактори.
През месеца е взето участие в две проверки на комплексни разрешителни на «Калцит» АД, Асеновград и на Депото за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ», с. Шишманци по срокове и условия «шум» и в комплексната проверка на обект Спиртна фабрика в с. Катуница на «Винпром Пещера» АД - по фактор на въздействие шум в околната среда.
Резултати от контролна дейност:
През периода са съставени 4 акта, издадени са 4 НП на стойност 5100 лв.
АУАН:
На »БКС-2001 Стамболийски» ЕООД, гр. Стамболийски, за нерегламентирано изгаряне на битови отпадъци;
На Димитър Методиев Петров – кмет на с. Розино, за неизпълнение на задължителни предписания: «да се постави съд за събиране на отпадъци на отбивка на изхода на селото в посока Клисура»; «да не се допуска повторно нерегламентирано замърсяване на територията на населеното място и прилежащото землище на с. Розино»;
На «Мати» ООД, гр. Пловдив, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води без притежание на Разрешително;
На «Чинарите-2001» ООД, с. Бачково, за излагане на препарирани екземпляри, представляващи защитени животински видове съгласно Закона за биологичното разнообразие.
 
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу «Елит-95» ООД, с. Дълбок извор с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за неспазване на условие на разрешително за ползване на воден обект.
Наказателно постановление срещу «Киман» ЕООД, гр. Раковски с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води без притежание на Разрешително;
Наказателно постановление срещу Ивайло Боянов Асенов с наложена глоба в размер на 100 лв. за извършена промяна в котелна централа без да е уведомил РИОСВ-Пловдив.
Наказателно постановление срещу «Българска роза» АД, гр. Карлово с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за за неспазване на условие на разрешително за ползване на воден обект.