Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м.август 2012 г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
107
119
3
 
 
5
15549.42 лв.  
 
8286.33 лв.
 

 
През  август експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 119 проверки на 107 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 89 предписания. През месеца са съставени 3 акта, издадени са 5 наказателни постановления на стойност 15 549,42 лв.
Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 8 286,33 лв.
           Акценти в контролната дейност през август:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
І. Компонент „Въздух”
- Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ЕАД не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Извършен е текущ контрол на обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ през 2012 г. Дадените предписания са свързани с провеждане на собствени периодични измервания, за представяне на информация за планиране на измерванията и др. При осъществяване на последващ контрол в р-н «Южен», гр. Пловдив се установи, че дадените предписания за почистване на замърсени терени са изпълнени.
През месеца се извършиха 6 проверки по сигнали за наличие на неприятни миризми, които не се констатираха по време на проверките.
- Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
Акцент вдейността през месеца е обработка на информация във връзка с изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламента за озоноразрушаващи вещества, на Регламента относно някои флуорирани парникови газове и Наредбите за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда и за ограничаване на ЛОС при употреба на ОР в бои, лакове и авторепаратурни продукти. Извършени са проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на Регламент 842/ЕС/2006 г. и Регламент 1005/ЕС/2009г. и проверки на населени места в община «Родопи» във връзка със заповед № РД 297/06.12.2011г. относно осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата.
ІІ. Компонент „Води”
Акценти в дейността на направлението са мониторингът на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ за второ полугодие, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за  2012 г. и по сигнали и жалби на граждани.
През месеца е съставен акт на «Млечни продукти» ООД, Пловдив за заустване на отпадъчни води, чиито норми не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Издадени са 2 наказателни постановления - за въвеждане на обект в експлоатация без разрешително за ползване на воден обект за заустване и за заустване на отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното.
Основни проблеми, констатирани при осъществаване на контролната дейност в направлението: замърсяване на водни обекти в резултат на изхвърляне на отпадъчни продукти – суровтка, цвик, кръв – от автоцистерни или с отпадъчни води и утайки от почистване на безоточни резервоари и септични ями; замърсяване от обекти в които се гушат патици. Тези животновъдни обекти започват дейност след регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните, в чиито правомощия е да следи и доколко обектът спазва изискването да не замърсява компоненти на околната среда. Това не се прави, а жалбите и сигналите се  адресират не до органите, разрешили дейността, а до РИОСВ/МОСВ.
ІІІ. Управление на отпадъците
Акцент в контролната дейност през месеца са проверките за нерегламентирани замърсявания в общините Хисар, Асеновград, Марица, Кричим, Куклен. Проверени са общо 27 селища, дадени са 31 предписания да се предприемат мерки за почистване на констатираните замърсявания. При повторна проверка на предписанията с изтичащ срок не са констатирани неизпълнения.  
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
V. Биоразнообразие и защитени територии
Акцент в дейността през месеца са проверки в билкозаготвителни пунктове и складове за билки на територията на РИОСВ. Проверени са 7 обекта, в един - Билкозаготвителен пункт в с. Христо Даново се установи изкупуване на неузрял плод шипка, предстои съставяне на акт. През месеца са извършени 3 разпореждания със защитени животински видове – 6 бели щъркела, един чухал, една малка бяла чапла, една кукумявка и една шипоопашата костенурка.
. Химикали
През месеца са извършени три проверки във връзка с изискванията на Регламент 1272/08 и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. На ЕТ „Аерофлекс-Евгени Йорданов” е дадено предписание да се извърши нотификация на опасните вещества, внасяни от фирмата, а на „Бикострой” ЕООД – две предписания: да представи документ, удостоверяващ състава на внасяния парфюм и копия от митнически декларации за извършения внос през 2011г.
VІІ. Екологична отговорност.
През август са извършени 10 проверки във връзка със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Направени са 16 предписания, предимно за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ.
VІІІ. Вредни физични фактори.
През месеца са извършени две проверки за изпълнение на дадени предписания. В автосервиз, стопанисван от «ДМТД» ООД, Пловдив се констатира неизпълнение на предписанията, за което е съставен акт.
Резултати от контролна дейност:
През периода са съставени 3АУАН, издадени са 5 НП на стойност 15 549, 42 лв
 
АУАН:
На „Млечни продукти”ООД, гр. Пловдив - за заустване на отпадъчни води, чиито норми не отговарят на нормите предвидени в условията в разрешителното.
На Община Карлово – обект площадка регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря, - за неизпълнение на условия и срокове, поставени в КР. 
На «ДМТД» ООД, гр. Пловдив за обект автосервиз - за неизпълнение на предписание по Закона за защита от шума в околната среда «Да не извършва основната си дейност по ремонта в затворено помещение»
Наказателни постановления:
2 наказателни постановления срещу «Терикс.» ЕООД, гр. Пловдив с наложена имуществена санкция в размер на 1190,58 лв. за неплащане на продуктова такса «опаковка» за количество пластмасови опаковки, пуснати на пазара в периода 01.01.2010-31.12.2010 г. и с наложена имуществена санкция в размер на 1358,84 лв. неплащане на продуктова такса «опаковка» за количество пластмасови опаковки, пуснати на пазара в периода 01.01.2011-31.12.2011 г.
Наказателно постановление срещу «Лукойл-България» ЕООД, гр. София за неизпълнени условия от Решение за изменение на Разрешение за изграждане на експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв..
Наказателно постановление срещу „Виена Реал Естейт” ЕООД гр. София за това, че обектът е въведен в редовна експлоатация без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
Наказателно постановление „КЦМ” АД, гр. Пловдив – за заустване на отпадъчни води, които превишават индивидуалните емисионни ограничения с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
 
С Решение от 26.07.2012 г. Районен съд гр. Пловдив потвърди наказателното постановление на Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на „Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски беше наложена текуща месечна санкция в размер на 50 000 лв. за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.