Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м.юли 2012 г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
109
127
4
 
 
4
7000
1
3210.19 лв.
14908.40
 

 През  юли експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 127 проверки на 109 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 58 предписания.

През месеца са съставени 4 акта, издадени са 4 наказателни постановления на стойност 7 000  лв, издадено е едно НП на основание чл.69 от ЗООС, с наложенa текущa месечнa санкция в размер на 3210, 19 лв.
Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци,са 14 908,40 лв.
 
           Акценти в контролната дейност през юли:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
          През юли са извършени три комплексни проверки - на Предприятие за производство на детски пюрета и сокове на «Ганчев» ЕООД, Асеновград, на Птицекланица в кв. Дебър, Първомай, собственост на «ТЕР-М» ЕООД, Пловдив и на Предприятие за изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци на «Куминяно фрут» ООД, с. Катуница. Направени са предписания и на трите обекта, свързани с изпълнение на изисквания на ЗУО, ЗОПОЕЩ и на ЗЧАВ.
          Във връзка със заповедта на директора на РИОСВ-Пловдив за осъществяване на постоянен контрол по почистване на населените места и пътищата през юли са извършени проверки от експертите в РИОСВ в населените места на 5 общини за нерегламентирани замърсявания – Стамболийски, Родопи, Хисар, Асеновград. Дадени са предписания на кметовете на населените места да се почистят нерегламентираните замърсявания и да не се допускат нови.
 
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ЕАД не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Извършен е текущ контрол на обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ през 2012 г. Дадените предписания са свързани с провеждане на собствени периодични измервания, за представяне на информация за планиране на измерванията и др. При осъществяване на последващ контрол по дадени предписания се установи, че в «Оризарна» на «Агро гранд милинг райс» ООД в с. Катуница се изпълняват дадените предписания и не се допуска неорганизирано изпускане на прахови емисии от обекта. Осигурено е и транспортиране на оризовата люспа до закрит склад. Изпълнени са и дадените предписания на «Екологика Асеновград» ЕООД, «Асеница 96» ЕООД и Спиртна фабрика – Катуница по отношение на шум и замърсени с отпадъци терени.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
           Извършени са проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на Регламент 842/ЕС/2006 г. и Регламент 1005/ЕС/2009г.
 
ІІ. Компонент „Води”
Основен акцент в дейността на направлението е мониторингът на отпадъчни води за второ полугодие на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за  2012 г.
Извършени са 6 проверки по сигнали, получени на Зеления телефон на инспекцията. На три от обектите са дадени предписания да се преустанови замърсяването с ОВ и предприемат мерки да не се допуска отново.
Проверка на основание чл. 69, б. Б, ал.2 от ЗООС е извършена на обект Спиртна фабрика-Катуница, установено е, че на площадката е изградена Локална пречиствателна станция за биологично прочистване на ОВ, формирани от дейността, в резултат на което е преустановено заустването на непречистени отпадъчни води в общински отводнителен канал, вливащ се в р. Марица.
През месеца са съставени три акта и са издадени 4 НП.
 
ІІІ. Управление на отпадъците
Акцент в контролната дейност през месеца са проверките в общините Хисар и Асеновград за наличие на нерегламентирани замърсявания. В общ. Хисар са констатирани два случая – дадени са предписаниия за почистването на замърсяванията. В общ. Асеновград на територията на кметство Мулдава са установени три замърсени терена, между които канал, вливащ се в язовир Пурта. Дадени са предписания за ликвидирането им и недопускане на нови замърсени терени. Предстои последващ контрол.
Извършени са 4 проверки по сигнали на Зеления телефон на инспекцията, двата са основателни – дадени са предписания на ръководствата на «Лидер-96» ООД и на БКС 2001-Стамболийски ЕООД да се почистят замърсяванията, да не се допуска перегламентирано изхвърляне на произвоствени неопасни и битови отпадъци и да не се изгарят нерегламентирано отпадъците. При повторна проверка се установи, че предписанията са изпълнени.
 
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
КР – През месец юли 2012 г. са извършени 2 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете поставени в тях: «Аеркок» АД, Шумен – Инсталация за интензивно отглеждане на кокошки в с. Трилистник и «Марицатекс» АД, Пловдив.
 
V. Биоразнообразие и защитени територии
Извършени са проверки по сигнал за незаконно излагане на препарирани защитени животински видове на обществени места. Препарирани екземпляра са намерени в ресторант «Джамура-1», с. Бачково. Екземплярите са иззети, предстои съставяне на акт на собственика на заведението. През месеца са извършени и две разпореждания със защитени птици - бели щъркели.
 
 VІ. Химикали
През месеца са извършени две проверки във връзка с изискванията на Регламент 1272/08 и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. На „Темена ЛТД” ЕООД са дадени предписания да се извърши нотификация на опасните вещества, внасяни от фирмата и да се представят копия от информационните листове за безопасността на същите. На „Ерлан” ООД е дадено предписание да изготви оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
 
VІІ. Екологична отговорност.
През юли е извършена една проверка във връзка с регистрация по EMAS и ЗОПОЕЩ на „Иксектик Пловдив” ЕООД, в Индустриална зона, с. Стряма. Направени са 4 предписания за представяне в РИОСВ на копия от екологична декларация и доклад от вътрешен одит, информация за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ и документ за включване на отпадъчните води от дружеството в пречиствателна станция.
 
VІІІ. Вредни физични фактори.
Проведени са контролни измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от «Монди Стамболийски» ЕАД, Стамболийски и от «Оптроника» ЕАД, Куклен.
По жалба за денонощен шум от климатична и хладилна инсталация на супермаркет «Триумф» в ЖР «Тракия» са направени измервания на нивата на шум, норма «ден» в мястото на въздействие е спазена, но е близка до граничната стойност, затова са направени две предписания за шумоизолиране.
 
Резултати от контролна дейност:
През периода са съставени 4акта, издадени са 4 НП на стойност 7 000 лв. и 1 НП на основание чл.69 от ЗООС, с наложенa текущa месечнa санкции в размер на 3210, 19 лв.
 
АУАН:
На „999-Ивайло Асенов» ЕООД, гр. Първомай за извършена промяна в котелна централа без да е уведомена РИОСВ-Пловдив;
На «КЦМ» АД, гр. Пловдив за заустване на отпадъчни води, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, предвидени в разрешителното за ползване.
На «Киман» ЕООД, гр. Раковски, за заустване на отпадъчни води във воден обект без да притежава разрешително за ползване на воден обект. 
На «Българска роза» АД, гр. Карлово за заустване на отпадъчни води, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, предвидени в разрешителното за ползване.
 
Наказателни постановления:
Две Наказателни постановления срещу «Шел България» ЕАД, гр. София, за обекти «Бензиностанция Шел – Тракия – юг» и «Бензиностанция Шел – Тракия-север» с наложени имуществени санкции в общ размер на 4000 лв. за заустване на отпадъчни води, формирани от дейността на дружеството без да притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване.
Наказателно постановление срещу "Сарай авто-плюс" ЕООД, с. Дълго поле, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за неспазване на условие в разрешителното - да представя резултатите от провеждания собствен мониторинг.
Наказателно постановление срещу "Айва 81" ЕООД, гр. Пловдив с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за заустване на отпадъчна вода, чиито норми не отговарят на нормите за категорията на водния обект.
 
НП на основание чл.69 от ЗООС
Наказателно постановление срещу «Дружба Стъкларски заводи» АД, гр. София с наложена текуща месечна санкция в размер на 3210, 19 лв. за неизпълнение на условия от комплексно разрешително – увеличаване на измерената стойност за дебит на отпадъчните газове.