Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през м.юни 2012 г.

 
ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
95
123
6
 
 
3
6000
7 12 369.43 лв.т.м.
887.67 лв.едн.
11 027.56
 2
 
През  юни експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 123 проверки на 95 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 63 предписания. През месеца са съставени 6 акта, издадени са 3 наказателни постановления на стойност 6 000  лв, издадени са 7 НП на основание чл.69 от ЗООС: пет от тях са с наложени текущи месечни в общ размер  12 396, 43 лв. и две еднократни санкции в общ размер 887,67 лв. Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са  11 027,56 лв.
           Акценти в контролната дейност през юни:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
                 През юни е извършена комплексна проверка на Цех за производство на почистващи препарати на ЕТ «Згура-Христо Атанасов», с.Калековец, общ. Марица. Проверката е по следните компоненти и фактори на околната среда – вода, отпадъци, опасни химични вещества и екологична отговорност. Дадени са предписания да се представи в РИОСВ инвентаризационен списък на химичните вещества и смеси; да се изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси и се уведоми инспекцията; да се изготви собствена оценка за случаи на заплахи от еколожични щети и да се изпрати в МОСВ информация за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейност по ЗОПОЕЩ.
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 бр. месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ЕАД, не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Осъществен е последващ контрол по изпълнение на предписания в «Оризарна» на «Агро гранд милинг райс» ООД в с. Цалапица. Предписанията за отстраняване на причините за неорганизирано емитиране на прах не са изпълнени. Издадена е заповед на директора на РИОСВ-Пловдив за спиране на производствената дейност до отстраняване на констатираните нарушения.
Проверки по сигнали от граждани – сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от инсталация за производство на дървени въглищка в хисарското село Красново. При проверката се установи, че обектът не работи, дадени са предписания да се оборудват изпускащите устройства с пробовземни точки и провеждат измервания.
         През месеца са наложени три месечни текущи санкции на «Дружба Стъкларски заводи» АД в общ размер 11 748,43 лв/месечно за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.
Наложени са две еднократни санкции на «Монди Стамболийски» ЕАД в общ размер 887,65 лв. за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
                  Извършени са проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на Регламент 842/ЕС/2006 г. и Регламент 1005/ЕС/2009г. и проверки на населени места в община «Родопи» във връзка със заповед № РД 297/06.12.2011г. относно осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата 
ІІ. Компонент „Води”
 Основен акцент в дейността на направлението през юни е мониторингът на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за  2012 г. Проверки по сигнали на граждани: Във ферма за патици в с. Борец, общ. Брезово на «Киман» ЕООД се установи нерегламентирано заустване на ОВ в прилежащо дере. Дадено предписание заустването да се преустанови до получаване на разрешително и изграждане на пречиствотелно съоръжение. Предстои съставяне на АУАН. По сигнал за замърсяване с отпадъчни води се извърши проверка в административна сграда и гараж на «Пълдин бус» ЕООД, с. Царацово. Не се установи замърсяване следствие преливане на септичната яма. Дадено предписание да се сключи договор с лицензирана фирма за почистване и представи копие в инспекцията.
През периода са съставени 3 акта за неспазване разпоредбите на Закона за водите: На „Айва 81» ЕООД, гр. Раковски – за заустване на ОВ, чиито норми на отговарят на нормите за категорията на водния обект, на «Виена Реал Естейт» ЕАД, София за липса на разрешително за ползване на воден обект за заустване на ОВ и на «Елит 95» ООД , за заустване на ОВ, чиито норми на отговарят на нормите за категорията на водния обект.
Издадени са 3 НП по 2 000 лв всяко: «Джамбо Ес Б» ЕООД, София за неспазване на условие на разрешително за ползване на воден обект; на «Богдан мебел» АД, Клисура за заустване на ОВ без разрешително за ползване на воден обект за заустване и на «Бендойл» ООД, Бургас за непровеждане на собствен мониторинг на качеството на заустваните ОВ. Издадени са 2  НП на основание чл.69 от ЗООС с наложени текущи месечни санкции:  622.00 лв на «Тер-М» ООД, Пловдив за «Птицекланица» в Първомай за превишаване на нормите за водния обект, в който са заустени ОВ на обекта; 26.00 лв на «Розаимпекс» ЕООД, Пловдив за замърсяване на околната среда при неспазване на определените емисионни норми и ограничения от Козметичната фабрика в с. Ягодово, общ. Родопи.
ІІІ. Управление на отпадъците
През месеца е реализирана        планова проверка на Регионалното депо за инертни (строителни) отпадъци край с. Първенец, общ. Родопи. Направени са 3 предписания – да се изготви програма за управление на отпадъците на община Родопи, да се преведат необходимитеу отчисления по откритата от РИОСВ-Пловдив сметка и да се открие процедура за изменение и допълнение на притежаваното от оператора на депото разрешително.
Установени са несъответствия при проверка във връзка с издаване на регистрационен документ в ЕТ «Гергана Нина Трифонова» и са дадени предписания да се загради площадката, на която ще се извършват дейности с отпадъци, да се създадат условия за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците.
През месеца са съставени два акта на «Терикс» ЕООД, Пловдив за разпространение на пазара на продукти, след чиято употреба се образуват масово разпродстранени отпадъци от опаковки без дружеството да е платило продуктова такса «опаковка».
 При планова проверка на бившето общинско сметище на гр. Перущица се установи, че на територията му продължава изхвърлянето на отпадъци – битови отпадъци около 50 куб.м., растителни отпадъци – около 20 куб.м., строителни отпадъци. За предотвратяване и преустановяване на вредните последици от нарушенията на Закона за управление на отпадъците, на кмета на община Перущица Ради Минчев е издадена заповед за принудителна административна мярка – да отстрани за своя сметка всички отпадъци, изхвърлени на територията на бившето сметище и да ги извози в едномесечен срок чрез лице, притежаващо регистрационен документ, до място за депониране на такива отпадъци.
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
КР – През месец юни 2012 г. са извършени 3 проверки на оператор с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете поставени в тях, както следва:. „Агрия”АД, гр.Пловдив - Инсталации за „Синтез на дитиокарбамати” и „Аминиране на органични киселини; . „КЦМ” АД, гр.Пловдив-Депо за неопасни и опасни отпадъци; „КЦМ” АД, гр.Пловдив - инсталация за производство на цветни метали.
Извършена е извънредна проверка на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря”, гр. Карлово по повод констатирано при предишна проверка нерегламентирано заустване на тръба в р. Стара река под котлован №2. Към момента на проверката се установи, че тръбата е прекъсната и премахната.
V. Биоразнообразие и защитени територии
През месеца са извършени четири разпореждания със защитени животински видове – домашни кукумявки, горски ушати сови, обикновена блатна костенурка, малък креслив орел и 33 сухоземни костенурки. Животните са изпратени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
. Химикали
През юни е съставен акт на «Лукойл-България» ЕООД, София за неизпълнение на условия от Решение за изменение на разрешително. При проверка на ПСБ-Пловдив с оператор «Лукойл-България» ЕООД се установи, че не са изпълнени условия 11 и 12 в Решението за изменение на разрешителното.
VІІ. Екологична отговорност.
         През месеца са извършени съгласно плана на РИОСВ-Пловдив проверки във връзка със ЗОПОЕЩ на 6 обекта. Направени са пет предписания за изготвяне/допълване и представяне на собствена оценка на възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети.
VІІІ. Вредни физични фактори.
         На три обекта през месеца са проведени контролни измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от дейността. В печатницата на «Растер Павлов» ЕООД, Първомай се установи превишение на граничната стойност за шум в околната среда. На база резултатите от контролните измервания ще бъдат дадени предписания за предприемане на мерки за намаляване и предотвратяване на шума.
Резултати от контролна дейност:
През периода са съставени 6 акта, издадени са 3 НП на стойност 6 000 лв и 7 НП на основание чл.69 от ЗООС, 5 от тях са с наложени текущи месечни санкции в общ размер на на 12 396,43 лв/мес. , 2 са с наложени еднократни санкции в общ размер на 887,67 лв., издадени са 2 ПАМ.
АУАН:
На „Айва 81» ЕООД, гр. Раковски, за заустване на отпадъчни води, чиито норми не отговарят на нормите за категорията на водния обект.
На «Виена Реал Естейт» ЕАД, гр. София за липсата на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
На «Терикс» ЕООД, гр. Пловдив – 2 АУАН-а за разпространение на пазара на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки без дружеството да е заплатило продуктова такса «опаковка».
На « Лукойл-България» ЕООД, гр. София за неизпълнение на условия от Решение за изменение на Разрешително.
На «Елит-95» ООД за заустване на отпадъчни води, чиито норми не отговарят на нормите за категорията на водния обект.
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу «Джамбо Ес. Б.» ЕООД, гр. София с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за неспазване на условие на разрешително за ползване на воден обект.
Наказателно постановление срещу «Богдан мебел» АД, гр. Клисура с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за заустване на отпадъчни води, формирани от дейността на дружеството без да притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване.
Наказателно постановление срещу «Бендойл» ООД, гр. Бургас с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за непровеждане на собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, формирани от дейността на обекта.
НП на основание чл.69 от ЗООС
           Наказателни постановления – 2 броя срещу «Монди-Стамболийски» ЕАД, гр. Стамболийски с наложени еднократни санкции в общ размер на 887,65 лв. за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове над установената норма в условие от комплексното разрешително за изтекъл годишен период.
          Наказателни постановления – 3 броя срещу «Дружба Стъкларски заводи» АД с наложени текущи санкции в общ размер на 11 748,43 лв./мес. за увеличение на замърсяването на околната среда за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.
         Наказателно постановление срещу «Тер-М» ООД гр. Пловдив с наложена текуща санкция   в размер на 622,00 лв./мес.за  замърсяване на околната среда над допустимите норми и ограничения.
          Наказателно постановление срещу „Розаимпекс” ЕООД, гр. Пловдив текуща санкция в размер на 26,00 лв/мес. за замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.
ПАМ
         На кмета на Община Перущица да отстрани за своя сметка отпадъци, изхвърлени на територията на бивше общинско сметище, находящо се в гр. Перущица.
          На „Агро Гранд Милинг Райс” ООД, гр. София – спиране на производствената дейност с цел преустановяване на неорганизираното емитиране.