Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.05.2012г. – 31.05.2012 г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
108
120
4
 
 
7
3600
3 8 096 лв.т.м.
8 669 лв.едн.
14530,78
 

 
През  май експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 120 проверки на 108 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 47 предписания. През месеца са съставени 4 акта, издадени са 7 наказателни постановления на стойност 3 600  лв, издадени са 3 НП на основание чл.69 от ЗООС с наложени текущи месечни в размер на  8 096 лв. и еднократна санкция в размер на 8 669 лв. Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са  14 530,78 лв.
           Акценти в контролната дейност през май:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ;
  • Проверки във връзка с писмо на МОСВ на общински депа за неопасни отпадъци;
  • Проверки по сигнали и жалби на гражданите;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
           През май е извършена комплексна проверка на Цех за производство на силициев монокристал и силициеви пластини на «Ай Си Ем Електроникс» ЕООД, Пловдив. Дадени са предписания да се представи в РИОСВ-Пловдив документ за извършена регистрация на силициев поликристал, съгласно изискванията на Регламент 1907/2006; да се подаде в Басейнова дирекция заявление за издаване на разрешително за заустване на ОВ; да се представи в инспекцията договор с КЦМ АД, Пловдив за пречистване на битовите води в ЦПСОВ; да се изпрати в МОСВ информация за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ; да се изготви собствена оценка за случаи на заплаха от екологични щети и писмено да се уведоми РИОСВ.
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 бр. месечни доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ЕАД, не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Извършени са проверки на три обектавъв връзка с утвърждаване на мястото за разполагане на пробовземна точка.
Проверки по сигнали от граждани – основателна жалба от шум и миризми от дейността на Спиртна фабрика, с. Катуница, експлоатирана от «Винпром Пещера» АД. Дадени са предписания за изграждане на шумоизолиращи екрани и за улавяне и обезмирисяване на изпусканите газови потоци. Извършени са две проверки по сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в общините Асеновград и Карлово. Дадени са предписания на кметовете за почистване на замърсените терени. По сигнал на жители от с. Цалапица за разпространение на прах от дейността на оризарна на «Агро гранд милинг райс» ООД е извършена проверка, която установи неорганизирано емитиране на прах от територията на оризарната. Дадени са предписания да се преустанови замърсяването на въздуха.
            През месеца е наложена еднократна санкция в размер на 8 669 лв на «КЦМ» АД, Пловдив за емитиране на серен диоксид над установената с комплексното разрешително норма. Направени са предложения за налагане на тмс на «Дружба Стъкларски заводи» АД, Пловдив за три ванни пещи на база проведени контролни измервания и на еднократни санкции на «Монди Стамболийски» ЕАД, Стамболийски на база представени СНИ за 2011 г.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
            Извършени са проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на Регламент 842/ЕС/2006 г. и Регламент 1005/ЕС/2009г. и проверки на населени места в община «Родопи» във връзка със заповед № РД 297/06.12.2011г. относно осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата 
ІІ. Компонент „Води”
 Дейността на направлението е свързана основно с изпълнение на Заповед на министъра наоколната реда и водите за провеждане на мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за  2012 г. Извършени са две проверки – последващ контрол по изпълнение на дадени предписания – във ферма за патици в с. Розовец на «Валимал» ЕООД, Раковски и във ферма за патици в с. Болярино на «Айва-81», Раковски. Предписанията са изпълнени.
През периода са съставени 3 акта за неспазване разпоредбите на Закона за водите:
На „Шел България.» ЕООД, гр. София – 2 броя, за липса на разрешителни за ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води за бензиностанции «Шел Тракия-север» и «Шел Тракия-юг»; На «СКФ Берингс България» ЕАД, гр. София, за неспазване на индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешително за заустване на отпадъчни води.
Издадени са 3 НП на обща стойност 3 000 лв: «Мотокар сервиз-Терзиеви и Узунов» ООД, гр. Пловдив с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на изградени съоръжения за пречистване на отпадъчни води; За неспазване на индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешително за заустване на отпадъчни води  са наложени имуществени санкции в размер по 1000 лв всяка на «Балкантабако» ЕООД, с. Старосел за обект „Винарска изба с дестилерия” с. Старосел, общ. Хисаря и на  «СКФ Берингс България» ЕАД, гр. София за обект пл. Калофер.
Издадени са 2  НП на основание чл.69 от ЗООС с наложени текущи месечни санкции в размер на 8096 лв. -  на «Куминяно фрут» ООД, с. Катуница е наложена текуща санкция в размер на 6 032, 00 лв./мес. за обект „Пункт за преработване на плодове и зеленчуци” , намиращ се в с.Катуница, община Садово и на Кланица с.Милево, община Садово на  «Галус-2004» ЕООД, гр. София, с наложена текуща санкция в размер на 2064 лв/мес. за неспазване на индивидуалните норми и ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във водни обекти.
ІІІ. Управление на отпадъците
            Акцент в дейността са проверките по писма на МОСВ на общински депа за неопасни отпадъци и проверки на лица, които не са подали заявление за изменение и допълнение на притежаваното разрешително за дейности с отпадъци.
            По първата тема са извършени 3 проверки, дадени са 3 предписания  - 2 да се предприемат незабавни мерки за изготвяне на актуализирана програма за управление на отпадъците и 1 да се изготвят и водят отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба 9.
 По втората тема са извършени 14 проверки, дадени са 6 предписания да се подаде заявление за изменение и допълнение на действащите разрешителни в съответствие с изискванията на ЗУО и 3 предписания да се подадат заявления за прекратяване на дейност на притежаваното разрешително.
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
КР –През май са извършени три проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни по изпълнение на условията и сроковете в тях – «Дружба Стъкларски заводи» АД, Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица и Регионално депо за неопасни отпадъци - Карлово. Няма съставени актове за установяване на административни нарушения.
ОВОС – извършена проверка на ИП “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електро и топлоенергия /когенерация/” ТЕЦ „Север” Пловдив, Възложител : „ЕВН България” ЕАД. Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване, издадено от ДНСК-София.
- извършена е извънредна проверка на кварталите  «Парчевич», «Секирово», и  «Генерал Николаево» в гр. Раковски, при която се установиха  замърсявания с битови отпадъци от смесен тип на териториите на площадките за компостиране на зелена маса. Дадени са предписания на кмета за почистване и докладване в РИОСВ за резултатите.
V. Биоразнообразие и защитени територии
            През май, при проверка по сигнал, е установено незаконно събиране на листостъблена маса от блатно кокиче в границата на защитена местност. Събраната маса – над тон и половина, е конфискувана, на извършителя е съставен акт, а преписката е предадена на Окръжна прокуратура- Пловдив.
При проверка по сигнал в с. Строево, общ. Марица, е констатирано увреждане на дърво, в короната на което има щъркелово гнездо. На собственика на имота, който лично и съзнателно е увредил дървото, ще бъде съставен акт.
. Химикали
През май са извършени проверки за спазване на условията в издадени разрешителни на „Инсая газ” ООД и „Петролна база 4” Пловдив с оператор „Нафтекс петрол” ЕООД. На „Петролна база 4” е дадено предписание да се актуализира вътрешният авариен план във връзка със Закона за защита при бедствия.
VІІ. Екологична отговорност.
            През май са извършени планови проверки по ЗОПОЕЩ на шест обекта. Направени са 7 предписания за изготвяне и допълване на собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за представяне на информация в РИОСВ-Пловдив за включване на обекти в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ.
            Извършена проверка по сигнал на «Зеления телефон» за замърсяване на р. Мечка при кв. Дебър, Първомай. На база резултатите от анализа на взетите проби са дадени предписания на кметовете на община Първомай и с. Дълбок извор и на управителя на мандра «Елит 95» ООД да предприемат мерки за преустановяване на замърсяването на водите в селищната канализация на Дълбок извор и за пречистване на отпадъчните води, емитирани от мандрата.
Резултати от контролна дейност:
През периода са съставени 4 акта, издадени са 7 НП на стойност 3 600 лв и 3 НП на основание чл.69 от ЗООС с наложени текущи месечни санкции в размер на 8096 лв. и еднократна санкция в размер на 8 669 лв.
АУАН:
На „Шел България.» ЕООД, гр. София – 2 броя, за липса на разрешителни за ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води за бензиностанции «Шел Тракия-север» и «Шел Тракия-юг».
На «СКФ Берингс България» ЕАД, гр. София, за неспазване на индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешително за заустване на отпадъчни води.
На Христо Ангелов Калоферов за организиране и осъществяване ползването на листостъблена маса от блатно кокиче в нарушение на Заповеди на МОСВ и ЗБР.
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу Веско Райчев Желев – кмет на с. Мостово с наложена глоба в размер на 100 лв. за разрешаването на изкопни работи и добив на инертни материали по поречието на река, попадаща в границите на защитени зони «Родопи Средни» и «Добростан»
Наказателно постановление срещу «Маримпекс» ООД, гр. Пловдив с наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. неизпълнение на предписание за представяне на информация за планиране на измерванията на вредни вещества, изпускани в атмосферата.
Наказателни постановления срещу Тома Атанасов Томов и Ангел Георгиев Вълнев с наложени глоби в размер на 100 лв. всяко за притежание и продажба на защитени видове птици съгласно ЗБР.
Наказателно постановление срещу «Мотокар сервиз-Терзиеви и Узунов» ООД, гр. Пловдив с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на изградени съоръжения за пречистване на отпадъчни води.
Наказателни постановления срещу «Балкантабако» ЕООД, с. Старосел и « СКФ Берингс България» ЕАД, гр. София с наложени имуществени санкции в размер на 1000 лв. всяко за неспазване на индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешително за заустване на отпадъчни води.
НП на основание чл.69 от ЗООС
           Наказателно постановление срещу «КЦМ» АД, гр. Пловдив с наложена еднократна санкция в размер на 8 669 лв. за превишаване на нормите за допустими емисии, определени в условия от Комплексно разрешително.
           Наказателни постановления срещу «Куминяно фрут» ООД, с. Катуница с наложена текуща санкция в размер на 6 032, 00 лв./мес. и срещу «Галус-2004» ЕООД, гр. София, с наложена текуща санкция в размер на 2064 лв/мес.за неспазване на индивидуалните норми и ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във водни обекти.