Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.04.2012г. – 30.04.2012г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2012
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
107
123
2
 
 
9
11500
2 63205
20362.13
 

 

През  април експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 123 проверки на 107 обекта, за отстраняване на констатираните нарушения са дадени 48 предписания. През месеца са съставени 2 акта, издадени са 9 наказателни постановления на стойност 11 500  лв, наложени са 2 текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС в размер на  63 205 лв. Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са  20 362,13 лв.

           Акценти в контролната дейност през април:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ;
  • Проверки на лица, неизпълняващи изискванията на уговорените възнаграждения към организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки;
  • Проверки във връзка с писмо на МОСВ на лица, които не са подали заявление за изменение и допълнение на притежаваното разрешително за дейности с отпадъци;
  • Проверки на складове за съхранение на негодни пестициди (опасни отпадъци) по разпореждане на Окръжна прокуратура-Пловдив ;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
Основната дейност на направлението е свързана с контрол на обекти, емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, извършващи дейности на територията на РИОСВ-Пловдив и управление качеството на атмосферния въздух.
Обработени са 8 бр. месечни доклади с резултати от собствени
непрекъснати измервания на обекти големи точкови източници. За обекти „КЦМ” АД, “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД и „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ„ЕАД, не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписания –
При извършеният последващ контрол на „Андрея-БГ” ООД, ”Никея”ЕООД, УМБАЛ ”Св.Георги” ЕАД и „Маркита” ЕООД се констатира, че от страна на операторите са изпълнени направените предписания.
Проверки по сигнали от граждани:
- Свързани със замърсяване на атмосферния въздух от горивни процеси - дим от комин на площадката на «Артистико» ЕООД, с. Труд. Дадени са предписания да се представи в РИОСВ-Пловдив информация за планиране на измервания, съгласно Наредба №6/99г и да се проведат собствени периодични измервания. Същите предписания са дадени на ДП «Фонд затворно дело», клон Пловдив за установено при проверка емитиране на черен дим от коминно тяло към котелната централа.
- Свързани с разпространение на неприятни миризми извън границите на производствени обекти: при проверка в ГПСОВ-Пловдив не се установи наличие на неприятни миризми. Към момента на проверката в обект на «Синтекс СК» ЕООД в Пловдив по сигнал за емитиране на бял пушек с остра миризма от коминно тяло, в обекта не е осъществявана производствена дейност. Дадено е предписание да се представят резултатите от проведените през м. март собствени периодични измервания.
През месеца е наложена текуща месечна санкция в размер на 50 000 лв на «Монди Стамболийски» ЕАД, Стамболийски за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка на растояние от 600 м.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
За периода са извършени пет проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на Регламент 842/ЕС/2006 г. и Регламент 1005/ЕС/2009г. и четири проверки на населени места в община «Родопи» във връзка със заповед № РД 297/06.12.2011г. относно осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ-Пловдив по почистване на населените места и пътищата. 
ІІ. Компонент „Води”
 Дейността на направлението е свързана основно с изпълнение на Заповед на министъра на околната реда и водите за провеждане на мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2012 г.
През април са извършени 8 планови проверки, две – по сигнали, постъпили на «Зеления телефон» на инспекцията, три проверки на населени места в Общ. Стамболийски за нерегламентирани сметища, проверки по изпълнение на дадени предписания.
Дадени са 6 предписания.
При проверките по сигнали за замърсяване с отпадъчни води във ферма за патици на „Лимп” ООД, с. Шишманци не се установи замърсяване на воден обект. Във ферма за патици на „Айва 81” ЕООД, гр. Раковски – обект в с. Болярино се установи замърсяване от дейността. Дадени са предписания да се почистят замърсяванията на реката, както и утаителните шахти и канали, да не се заустват отпадъчните води без разрешително и без необходимото пречистване.
През периода са съставени два акта – на „Бенд ойл” ООД, Бургас и на „Сарай авто плюс” ЕООД, с. Дълго поле - за неспазване на условия от разрешителното за заустване.
Издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 11 500 лв във връзка с неспазване на разпоредбите на ЗВ и е наложена текуща месечна санкция в размер на 13 205 лв на „МАХ – 2003” ЕООД, София за надвишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване, считано от 13.03.2012 г.
ІІІ. Управление на отпадъците
Акцент в дейността са проверките по писма на МОСВ на лица, неизпълняващи изискванията на уговорените възнаграждения към организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки и на лица, които не са подали заявление за изменение и допълнение на притежаваното разрешително за дейности с отпадъци.
По първата тема са извършени 5 проверки, дадено е предписание да се представи в РИОСВ-Пловдив документацията, удостоверяваща заплащане на продуктовата такса «опаковка». По втората тема са извършени 14 проверки, дадени са 11 предписания да се подаде заявление за изменение и допълнение на действащите разрешителни в съответствие с изискванията на ЗУО.
Извършена е извънредна проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в с. Йоаким Груево, дадени са 2 предписания за почистване на отпадъците и недопускане на повторно замърсяване.
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
КР –През април са извършени четири проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни за изпълнение на условия и срокове – «Пълдин газ» ООД, с. Войводиново, «Юпитер 05» ООД, Пловдив, «ЕВН България Топлофикация» ЕАД, Пловдив – площадка ОЦ ЮГ, «ЕВН България – Топлофикация» ЕАД, Пловдив, площадка ТЕЦ Пловдив-север.
ОВОС – през април са извършени три проверки по контрол на решенията по ОВОС – на «Цех за производство на стоманени заготовки», Пловдив –предприета е инициатива за промяна на инвестиционното предложение, за промяната е уведомено МОСВ. Проверка на «Автомагистрала «Марица»» - на етап проектиране и проверка на ИП «Кариера за добив на мрамори в находище «Куртово Конаре» - етап проектиране.
Извършена е извънредна проверка в селата Момино село, Стряма и Шишманци, общ. Раковски за наличие на нерегламентирани сметища. Установени са локални замърсявания, на кметовете са дадени предписания за почистване и докладване в РИОСВ.
V. Биоразнообразие и защитени територии
През април са извършени седем проверки на четири обекта. По заповед на директора на РИОСВ-Пловдив са извършени проверки за състоянието на популациите от блатно кокиче в три находища на билката в защитени местности в селата Градина, Виница и Черноземен. Извършени са и проверки за състоянието и спазването на режимите в самите защитени местности. По сигнал за отглеждане на защитена пойна птица е проверен магазин в Асеновград.
. Химикали
През април са извършени 7 проверки по Разпореждане на Районна прокуратура – Пловдив на складове, съхраняващи препарати за растителна защита, съвместно с експерти от ПБЗН-Пловдив, „ДИТ”-Пловдив, Растителна защита, КОС-Пловдив. При проверките се констатира, че складовете не предоставят информационни листове за безопасност на съхраняваните препарати за растителна защита, за което са дадени съответните предписания. Извършена е една проверка съгласно плана за контролна дейност през 2012 г. и 2 проверки на предприятия, класифицирани като обекти с нисък рисков потенциал по чл.104 от ЗООС – „Еуроспед” ЕООД и ПСБ „Пловдив” на „Лукойл България” ЕООД.
VІІ. Екологична отговорност.
През април са извършени планови проверки по ЗОПОЕЩ на Предприятие за преработка на ориенталски тютюн „Сокотаб” ЕООД, с.Радиново; Завод за производство на хладилници „Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД, с.Радиново; Предприятие за ороизводство на електрически продукти „Шнайдер Електрик България” ЕООД, с.Радиново; Фабрика за производство на обувки „Флавиа” АД, гр.Пловдив; Предприятие за производство на бира „Каменица” АД, гр.Пловдив; Млекопреработвателно предприятие „Икай” ООД, с.Житница;Месопреработвателно предприятие „Деликатес 2” ООД, с.Житница. Направени са 3 предписания за изготвяне на собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и две предписания за представяне на информация в МОСВ за включване на обекти в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.
VІІІ. Вредни физични фактори
 
 
Резултати от контролна дейност:
 
През периода са съставени 2 АУАН, издадени са 9 НП на стойност 11 500 лв. и 2 НП на основание чл.69 от ЗООС с наложени текущи санкции в общ размер на 63 205 лв.
АУАН:
Съставен е акт на „Бендойл” ООД, гр. Бургас за неспазване на условия от разрешително – да осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект, както и да представя резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ-Пловдив.
Акт на „Сарайавто плюс” ЕООД, с. Дълго поле за неспазване на условия в разрешително – да представя резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ-Пловдив и копие от платежния документ, придружен с отчет за заустваното водно количество в срок до 7 дни след извършване на плащането за предходната година.
 
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу „Айва 81”ЕООД, гр. Раковски с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за липса на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води. За същото нарушение са издадени НП на „Стомар Инвест” АД, гр. Раковски с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. и на „КТЗ” АД, гр. Пловдив, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
НП е издадено на  „Лимп”ООД, гр. Раковски с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за превишаване на нормите за категорията на водния обект.      
 Наказателни постановления с  наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.   за изпускане на отпадъчни води, които превишават определените в разрешителното за заустване на отпадъчни води индивидуални емисионни ограничения са издадени на „Метро кеш енд Кери България” ЕООД, гр. София.;  „Елит-95” ООД, с. Дълбок извор; на  „Аладин фуудс” ООД, гр. Съединение и на  „Винпром Пещера” АД, гр. Пловдив.      
НП срещу „Фреш Лоджик” ЕООД, гр. Пловдив, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. е за непровеждане на собствен мониторинг на формираните и зауствани отпадъчни води.      
 
Санкции по реда на чл. 69 от ЗООС са  наложени на:
 „Монди Стамболийски” ЕАД гр. Стамболийски в размер на 50 000 лв. за нарушение на Условие от комплексно разрешително.
 „МАХ-2003” ЕООД гр. София  в размер на 13 205 лв. за неспазване на индивидуални емисионни ограничения, определени в разрешително за ползване на воден обект.