Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.03.2012г. – 31.03.2012г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2012
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
109
125
2
 
 
5
13200
 1 110.40 
29918.18
 1

       
През март от експертите на РИОСВ-Пловдив са извършени 125 проверки на 109 обекта, при които са дадени 72 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. През месеца са съставени 2 акта, издадени са 5 наказателни постановления на стойност 13 200 лв., наложена е еднократна санкция по чл.69 от ЗООС в размер на 110,40 лв. Издадена е една заповед за прилагане на принудителна административна мярка.  Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са  29 918,18 лв.
           Акценти в контролната дейност през м. март:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ;
  • Проверки на обекти, чиято дейност е свързана с третиране на отпадъци;
  • Проверки на складове за съхранение на негодни пестициди (опасни отпадъци) по разпореждане на Окръжна прокуратура-Пловдив ;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 І. Компонент „Въздух”
  • Емисии «Горивни и промишлени източници»
През март експертите от направлението са извършили 31 проверки на 17 обекта и са направили 17 предписания. Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на големи обекти с точкови източници. Не са констатирани превишения на нормата на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух в КЦМ АД, Пловдив, «ЕВН България Топлофикация» ЕАД, Пловдив и „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски.
При осъществяване на последващ контрол на площадка за производство на дървени въглища в с. Кръстевич, експлоатирана от ЕТ «Даниела Димитрова» се установи, че се изпълнява даденото предписание да не се извършва производство по открит способ.
Проверки по сигнали от граждани:
 - Свързани със замърсяване на атмосферния въздух от горивни процеси - дим от комин на площадката на цех за производство на мебели на „БМД” ООД, намираща се в кв. Беломорски, гр. Пловдив. Дадено е предписание да не се използват ПДЧ изрезки, като гориво.
- Сигнали за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствени обекти: в „Монди Стамболийски” ЕАД е проведена процедура, предвидена в Инструкция за определяне разпространението на миризми, извън границите на обекта. Предстои пускане санкция. При проверка на площадка за отглеждане на птици в с. Розовец са дадени са предписания за почистване на замърсените с отпадъци терени.
Намалена е текуща санкция на „Интендантско обслужване» ЕАД, клон Калофер, наложена за изпускане на отпадъчни газове с концентрация на вредни вещества над НДЕ.
  • Емисии  «ОРВ, ЛОС и ФПГ»
За периода са извършени четири проверки на оператори, експлоатиращи инсталации, попадащи в обхвата на Регламент 842/ЕС/2006 г. и Регламент 1005/ЕС/2009г. и пет проверки на населени места в община «Родопи» във връзка със заповед № РД 297/06.12.2011г. относно осъществяване на постоянен контрол от страна на РИОСВ Пловдив, по почистване на населените места и пътищата 
ІІ. Компонент „Води”
Дейността на направлението е свързана основно с изпълнение на Заповед на министъра на околната реда и водите за провеждане на мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2012 г.
През март са извършени 23 проверки на 22 обекта по плана за контролна дейност на инспекцията. От извършените проверки 21 са планови, една – по постъпило искане за отмяна на наложена санкция и една извънредна проверка на обект, заустващ отпадъчни води без разрешително. Дадени са 16 предписания.
При проверката на Спиртна фабрика, с. Катуница се установи, че са предприети мерки за преустановяване на замърсяването с ОВ и предстои пуск на изпарително-изсушителна инсталация и ЛПСОВ.
През периода са съставени два акта – на „Джамбо Ес.Б” ЕООД, София и на „Богдан мебел”, АД, Клисура. Издадено е едно НП срещу „Млечни продукти” ООД, Пловдив с наложена санкция в размер на 110,40 лв.
ІІІ. Управление на отпадъците
През отчетния период са извършени 40 проверки на 39 обекта. Дадени са 26 предписания.
Извършени са 14 извънредни проверки по писмо на МОСВ във връзка с проверки на лица, неизпълняващи изискванията на уговорените възнаграждения към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дадени са 5 предписания за представяне в инспекцията на необходимата документация. Извършена е проверка по сигнал на кмета на р-н «Север» в Пловдив за преустройство на гараж в пункт за вторични суровини на  ЕТ «Нейчо М. Минчев». Дадено е предписание да се представи в инспекцията документи, удостоверяващи дейността на обекта. Предписанието е изпълнено.
Извършени са 10 проверки на складове за съхранение на негодни пестициди по разпореждане на Окръжна прокуратура. Дадени са 20 предписания  - да се поставят надписи за наличие на опасни отпадъци в складовете където липсват, да се изгради ограда околоскладовете,където липсва, да се възстанови статутът на склад.
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
КР – През месец март 2012 г. е извършена проверка по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №1/2009 г. по чл. 117, ал. 3 от ЗООС на „Интергаленика” ООД, гр. Пловдив – Инсталация за производство на концентрати за хемодиализа.
На основание Заповед №РД-311/22.12.2011г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, издадена във връзка с писмо изх.№05-08-7503/28.11.11г на МОСВ с цел осъществяване на постоянен контрол по почистване на населените места през м.март са извършени проверки в шест населени места на Община Марица: с. Войводиново,  с.Желязно,  с.Крислово,с. Калековец, с.Динк и с.Граф Игнатиево. За констатираните замърсявания в населените места и входно-изходни артерии са направени предписания.
ОВОС - През месец март е извършена   1 проверка по Контрол на Решенията по ОВОС - на „Регионално съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци – Площадка 1”, гр.Пловдив с инвеститор „Община Пловдив”.
V. Биоразнообразие и защитени територии
През март са извършени три разпореждания със защитени животински видове – две ушати сови, малък ястреб и обикновен мишелов и една проверка на защитено вековно дърво.
. Химикали
През месец март са извършени общо 12 проверки от експерт от направлението.Извършени са 5 проверки по Разпореждане на Районна прокуратура –Пловдив на складове, съхраняващи препарати за растителна защита, съвместно с експерти от ПБЗН-Пловдив, „ДИТ”-Пловдив, Растителна защита, КОС-Пловдив. При проверките се констатира, че складовете не са класифицирали генерираните отпадъци и не предоставят информационни листове за безопасност на съхраняваните препарати за растителна защита, за което са дадени съответните предписания. Извършени са 4 проверки, съгласно плана за контролна дейност през 2012 г. и 3 проверки на предприятия, класифицирани като обекти с нисък рисков потенциал по чл.104 от ЗООС - „Деметра Агрохимсервиз”АД, „Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД и „Никас” ООД.
VІІ. Екологична отговорност.
VІІІ. Вредни физични фактори
 
Резултати от контролна дейност:
Положителна тенденция е намаляване на замърсяването на околната среда като резултат от изпълнение на дадените предписания и наложените глоби.
През периода са съставени 2 акта, издадени са 5 НП на стойност 13 200 лв и 1 НП на основание чл.69 от ЗООС с наложена еднократна санкция в размер на 110,40 лв, издадена е 1 заповед за прилагане на принудителна административна мярка.
АУАН:
На „Джамбо Ес. Б.» ЕООД, гр. София, за неспазване на условие от разрешително - неуведомяване на РИОСВ-Пловдив за датата на въвеждане на обекта в редовна експлоатация и своевременно подаване на заявление за получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от вече съществуващ обект.
На «Богдан мебел» АД, гр. Клисура, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води без необходимото за това основание.
Наказателни постановления:
Наказателно постановление срещу ЕТ «Дени-Денислав Димитров-Илияс Исламов», София с наложена имущесвтена санкция в размер на 100 лв. за неизвършени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове съгласно изискванията на ЗЧАВ.
Наказателно постановление срещу Венцислав Павлов – Управител на «Агро Гранд Милинг Райс» ЕООД, гр. София с наложена глоба в размер 2000 лв. за неизпълнение на предписания: неизвършена рехабилитация на всички връзки по технологичната линия с цел недопускане на емитиране на прах; неорганизиране на събирането, съхранението и товаренето на оризова люспа и не са монтирани предвидените по проект пречиствателни съоръжения; не е почистена площадката от натрупаните люспи, с цел недопускане на неорганизирано емитиране; допуснато повторно натрупване на оризови люспи на открито и в количества надвишаващи оградата на площадката.
Наказателно постановление срещу «Агро Гранд Милинг Райс» ЕООД, гр. София с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. За непредприети действия по ограничаване на неорганизираното изпускане на емисии в атмосверния въздух.
Наказателно постановление срещу Илин Кисов – Управител на «Евробрикет» ЕООД с наложена глоба в размер на 100 лв. за неизпълнение на предписание да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация за планиране на измерванията на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Наказателно постановление срещу «Монди Стамболийски» ЕАД, гр. Стамболийски с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за неизпълнение на условия, поставени в Комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите.
Наказателно постановление срещу «Млечни продукти» ООД, гр. Пловдив с наложена еднократна санкция в размер на 110, 40 лв. за 8 дни от 01.03.2012 г. – 08.03.2012 г. (вкл.) за надвишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване от отпадъчните води.
 
Принудителни административни мерки:
Заповед за прилагане на ПАМ срещу «Фил Пап» ЕООД, гр. Пловдив – спиране на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците.