Резерват Изгорялото гюне

   

   

Обявен за резерват с ПМС 5334 от 16.08.1949 г. и Заповед № 2245 от 30.12.1956 г. на Главно управление на горите, актуализирана със Заповед N:РД-169/ 22.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. Обща площ 325 581 дка.  Разположен е в землището на гр.Кричим. На неговата територия се съхранява едно от редките находища на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.). Характерни растителни видове за резервата са келяв габър, космат дъб, люляк, жасмин.

Резерватите са изключителна  държавна собственост и се охраняват от Регионална инспекция  по околната среда и водите, гр.Пловдив.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА ХОРА ПО МАРКИРАНИТЕ ПЪТЕКИ

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТЕКА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ В ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ“

 

Според Закона за защитените територии в тази територия се допускат туристически посещения, но само по специално определени пътеки. Със Заповед на Министъра на околната среда и водите в резерват „Изгорялото гюне“ е определена една пътека за посетители, а именно:

 

Пътека, преминаваща през отдел с номер 3 „г“ по Лесоустройствения проект от 1999 г. на Държавно лесничейство – Кричим.  

 

С цел опазване на консервационно значимите растителни и животински видове и техните местообитания, намиращи се в резервата и съхраняване на ландшафтите, екосистемите и генетичното разнообразие, при преминаване по пътеката е забранено:

 

  • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  • замърсяване с битови и др. отпадъци;
  • бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
  • убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
  • палене на огън и бивакуване.

 

Карта на пътеката за посетители:

 

 

Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-145/31.01.2005 г. за определяне на пътека за посетители през поддържан резерват „Изгорялото гюне“