Резерват Изгорялото гюне

   

   

Обявен за резерват с ПМС 5334 от 16.08.1949 г. и Заповед № 2245 от 30.12.1956 г. на Главно управление на горите, актуализирана със Заповед N:РД-169/ 22.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. Обща площ 325 581 дка.  Разположен е в землището на гр.Кричим. На неговата територия се съхранява едно от редките находища на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.). Характерни растителни видове за резервата са келяв габър, космат дъб, люляк, жасмин.

Резерватите са изключителна  държавна собственост и се охраняват от Регионална инспекция  по околната среда и водите, гр.Пловдив.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА ХОРА ПО МАРКИРАНИТЕ ПЪТЕКИ