Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.02.2012г. – 29.02.2012г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2012
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
73
81
2
 
 
1
5000
   
6216,19
 

       
През февруари от експертите на РИОСВ-Пловдив са извършени 81 проверки на 73  обекта, при които са дадени 34 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. През месеца са съставени 2 акта, издадено е 1 наказателно постановлене на стойност 5 000 лв. Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са  6 216.19 лв.
 
Акценти в контролната дейност през м. февруари:
  • Изпълнение на Годишния план за контролната дейност на инспекцията;
  • Мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ;
  • Проверки на обекти, чиято дейност е свързана с третиране на отпадъци;
  • Последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.
 І. Компонент „Въздух”
  • Емисии, горивни и промишлени източници.
През януари  експертите от направлението са извършили 17 проверки на 8 обекта и са направили 3 предписание. Съставен е един акт. Обработени са 8 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на големи обекти с точкови източници. Не са констатирани превишения на нормата на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух в КЦМ АД, Пловдив, «ЕВН България Топлофикация» ЕАД, Пловдив и „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски.
При осъществяване на последващ контрол във фирма «Андрея-БГ» ЕООД, Пловдив се установи, че дадените предписания са изпълнени, създадена е организация за разделно събиране на отпадъци и е преустановено използването на отпадъци като горивен материал. Дадено е предписание да се проведат СПИ на вредностите, формирани при използването на котел, по показател прах и резултатите да се представят в РИОСВ-Пловдив.
През февруари е възобновена временно спряната текуща санкция на „Хелиос Оил” ООД - гр.Първомай, във връзка с възобновяване на производствената дейност. Съставен е акт на „АГРО ГРАНД МИЛИНГ РАЙС” – ЕООД, за неизпълнение на дадени предписания да се извърши рехабилитация на всички връзки по технологичната линия, за да не се допуска емитиране на прах, не е организирано събирането, съхранението и товаренето на оризова люспа и не са монтирани предвидените по проект пречиствателни съоръжения, не е почистена площадката от натрупаните люспи и е допуснато повторнотто им натрупване на открито в количества, превишаващи оградата.
  • Имисии  ОРВ, ЛОС и ФПГ.
         За периода е извършена една проверка на «Нафтекс Петрол»ЕАД, Пловдив във връзка с искане за разоломбиране на 1 бр. резервоар.
 ІІ. Компонент „Води”
 Дейността на направлението е свързана основно с изпълнение на Заповед на министъра на околната реда и водите за провеждане на мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, както и проверки по утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2012 г.
През февруари са извършени 8 проверки на 8 обекта по плана за контролна дейност на инспекцията. Извършени са проверки и са взети проби от ОВ на два обекта от Контролно-информационната система „Метро кеш енд кери” ЕООД – Магазин за търговия на едро в землището на с. Костиево и   „СКФ Берингс България” ЕАД – площадка с. Кърнаре. Обработени са резултатите от взетите за анализ проби при предходни проверки от 4 обекта – резултатите отговорят по изследваните показатели, заложени в разрешителните за заустване.
            Поради преустановено замърсяване с отпадъчни води на р. Манастирска е отменена текущата месечна санкция на «Стомаринвест» АД, Пловдив.
Съставен е акт на «Балкан табако» ЕООД, с. Старосел за обект «Винарска изба с дестилерия» в с. Старосел за заустване на ОВ от обекта, надвишаващи заложените в разрешителното за заустване стойности.
ІІІ. Управление на отпадъците
През отчетния период са извършени 42 проверки на 42 обекта. Дадени са 21 предписания.
            Извършени са 40 извънредни проверки по писмо на МОСВ във връзка с проверки на лица, неизпълняващи изискванията на уговорените възнаграждения към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дадени са 18 предписания за представяне в инспекцията на необходимата документация.
Извършена е една проверка по сигнал на «Зеления телефон», дадени са три предписания, предстои проверка по изпълнението им.
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
КР –през февруари е извършена проверка на «Марицатекс» АД, Пловдив във връзка с искане на становище от ИАОС, София по Приложение №6 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
V. Биоразнообразие и защитени територии
            През февруари са извършени четири разпореждания със защитени животински видове – два сокола-мишелов, един голям воден бик и един ням лебед.
. Химикали
През февруари са извършени 7 проверки на 7 обекта. Във връзка с проект на форума REACH-EN-FORCE 2 са извършени проверки в „Розаимпекс” ЕООД, Пловдив и „Мексон” ООД, Пловдив, съвместно с РЗИ-Пловдив и ДИГ-Пловдив. Установи се, че част от информационните листове за безопасност на изходните вещества за производство на смесите са на английски език. Дадени са предписания за превеждането им на български.
VІІ. Екологична отговорност.
VІІІ. Вредни физични фактори
 
Резултати от контролна дейност:
Положителна тенденция е намаляване на замърсяването на околната среда като резултат от изпълнение на дадените предписания и наложените глоби.
През периода са съставени 2 акта и е издадено 1  НП на стойност 5 000 лв.
 
АУАН:
На „АГРО ГРАНД МИЛИНГ РАЙС” – ЕООД, за неизпълнение на дадени предписания да се предприемат действия по ограничаване на неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух.
 На «Балкан табако» ЕООД, с. Старосел за обект «Винарска изба с дестилерия» за заустване на ОВ, надвишаващи заложените в разрешителното за заустване стойности.
Наказателни постановления:
Наказателно постановление на «Табалди» ЕООД, Пловдив в размер на 5 000 лв за неизвършена нотификация в едномесечен срок след внос на серен диоксид, съгл.чл.40,т.3 о т Регламент 1272/2008.