Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.01.2012г. – 31.01.2012г.

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Пловдив ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012
 проверени обекти
 извършени проверки
съставени актове
актове за неизпълнение на дадени предписания
отменени актове с резолюция
издадени наказателни постановления
наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
събрани суми от наложени санкции*
ПАМ
брой
брой
общ брой
брой
брой
брой
сума
брой
сума
лв.
брой
57
68
9
 
 
9
14100
 1  18238
4683.54
 

             През януари от експертите на РИОСВ-Пловдив са извършени 68 проверки на 57  обекта, при които са дадени 33 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. През месеца са съставени 9 акта, издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 14 100 лв и е наложена една тмс в размер н 18 238,00 лв. Постъпилите суми от наложени санкции, в т.ч за предходни месеци, са 4 683,54 лв

              Акцент в контролната дейност на РИОСВ през месец януари са проверките за чистотата на пътищата и пътните съоръжения в обхвата на републиканската пътна мрежа на територията на инспекцията. Извършени са 5 проверки в населени места на община Карлово. Дадени са предписания на кмета на общината да се ликвидират замърсяванията и да не се допуска образуването на нови, нерегламентирани сметища. Последващ контрол за изпълнение на дадени при предишни проверки предписания е извършен в община Сопот. Проверката е установила изпълнение на дадените предписания, но и нови замърсявания. Дадено е предписание на кмета на общината да се ликвидират новите замърсявания и да не се допуска нерегламентирано натрупване на отпадъци. При последващ контрол в общ. Първомай е установено, че предписанията са изпълнени. В общ. Калояново към момента на проверката се е извършвало почистване.
І. Компонент „Въздух”
  • Емисии, горивни и промишлени източници.
През януари  експертите от направлението са извършили 20 проверки на 15 обекта и са направили 13 предписания. Обработени са 7 месечни доклада с резултати от собствени непрекъснати измервания на големи обекти с точкови източници. Не са констатирани превишения на нормата на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух в КЦМ АД, Пловдив, «ЕВН България Топлофикация» ЕАД, Пловдив и „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски.
При осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписания е установено, че от страна на управителя на «АГРО ГРАНД БЪЛГАРИЯ» ЕООД, с. Цалапица не са изпълнени дадените предписания  да се извърши рехабилитация на всички връзки по технологичната линия с цел недопускане на емитиране на прах; да се организира събирането, съхранението и товаренето на оризовата люспа и да са монтират предвидените по проект пречиствателни съоръжения; да се почисти площадката от натрупаните люспи, за да не се допуска неорганизирано емитиране. Съставен е АУАН.
През месеца е осъществен текущ контрол в три фирми. На "Биопелетс" ЕООД в с.Цалапица, са дадени 2 предписания – да се представи информация за планиране на измерванията, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба №6/99 и да се представят пред РИОСВ-Пловдив резултати от проведени собствени периодични измервания, по реда на Наредба №6/99, с доклад по чл.39,ал.2 от същата наредба.
                 За м. януари са извършени проверки по 2 сигнала на граждани. Единият е основателен - за задушлив дим и миризма на химикали от дейността на фирма "Андрея-БГ" ООД, гр. Пловдив се установи, че сигналът е основателен. Направени са предписания да не се използват на дървени отпадъци, образувани при продажбата на плоскости, като гориво, да се увеличи височината на изпускащите устройства към двата котела с цел изпълнение на изискванията на Наредба № 1/2005 г. и да се създаде организация за разделно събиране на образуваните отпадъци в обекта, като съдовете се обозначат трайно за вида на отпадъка и съответния код. Предстои последващ контрол по изпълнение на предписанията.
През месеца временно е спряна текуща санкция на „Хелиос Оил”ООД-гр.Първомай, във връзка с временно преустановяване на производствената дейност. Съставени са два акта: на „АГРО ГРАНД МИЛИНГ РАЙС” – ЕООД, че не са предприети действия по ограничаване на неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух. На “Монди Стамболийски” ЕАД , Стамболийски за неизпълнение на условия от Комплексното разрешително.
  • Имисии  ОРВ, ЛОС и ФПГ.
         За периода е извършена една проверка по сигнал на бензиностанция и АГСС "Петрол"АД в  Пловдив. Не се констатира нарушение на Наредба №16
 ІІ. Компонент „Води”
През януари са извършени 13 проверки на 12 обекта. Съставени са 4 акта.
            Дейността на направлението е свързана основно с изпълнение на Заповед на министъра на околната реда и водите за провеждане на мониторинг на отпадъчни води на обекти, включени в Контролно-информационната система за състоянието на ОВ, съвместо с Регионалната лаборатория; последващ контрол и проверки по сигнали.
            Извършен е мониторинг на 4 обекта, очакват се протоколите с резултати от анализа на взетите проби от ОВ. При проверките се установи, че в «Икай» ООД, с.Житница, «Деликатес-2», с. Житница, «Новомес» ООД, с. Ново село и «Монди Стамболийски» ЕАД, Стамболийски пречиствателните съоръжения работят ефективно.
            При последващ контрол в «Лимп» ООД, с. Шишманци се установи, че е изпълнено даденото предписание да се прекрати заустването на ОВ от измиване на помещенията за отглеждане на птици, като ОВ се събира в 3 земно насипни лагуни.
            През януари са съставени 4 акта:
На  „Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов” ООД   за констатирано нарушение на  на Закона за водите - съоръжението за пречистване на формираните от дейността отпадъчни води не се поддържат в техническа и експлоатационна изправност, в резултат на което във водоприемник 2-ра категория (общински отводнителен канал) се заустват отпадъчни води, надвишаващи нормите за категорията.
 На „КТЗ” АД с. Ведраре за заустване на отпадъчни води, формирани от дейността на „Тракторен завод” в с. Ведраре, без разрешително за ползване на воден обект.
На „Фреш лоджик” ЕООД за обект „Складова логистична и хладилна база” в землището на село Бенковски, община „Марица” за непровеждане на собствен мониторинг, заложен в разрешително за заустване на обекта, издадено от Басейнова дирекция, гр. Пловдив.
На „ЕЛИТ-95” ООД, с. Дълбок извор за обект „Мандра, с. Дълбок извор” за заустване на отпадъчни води от обекта, надвишаващи заложените в Разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.
По съставени предишни месеци АУАН са издадени 6 наказателни постановления по 2000 лв. всяко:
На „Кристал вода-1” ООД, площадка Ново село за неизпълнение на дадено предписание - в размер на 2000 лв. За заустване без разрешително НП в размер на 2000 лв всяко са издадени на „Боннер” ООД пл. Ведраре, „Комфорт шус” ЕООД гр. София, пл. Ведраре; „Итали-Трифонови” ООД, пл. Ведраре; „Стиросаур” АД, пл. Ведраре; „Колоре България” ООД, пл. Ведраре.
Издадено е и Наказателно постановлениеза налагане на  текуща с-я в размер н 18238, лв , считано от 08.11.2011 год. на „Стомар инвест” АД, Пловдив за нерегламентирано заустване на ОВ.
ІІІ. Управление на отпадъците
През отчетния период са извършени 22 проверки на 22 обекта. Дадени са 11 предписания.
            Извършени са три извънредни проверки по писмо на МОСВ изх.№05-08-6720/24.10.11 на лица, пускащи на пазара полимерни торбички и на търговски обекти. Извършена е проверка по препратена от МОСВ жалба за загробване на химически вещества. По разпореждане на районна прокуратура Пловдив, съвместно с І РУП Пловдив, са извършени 4 проверки на фирми, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Не са установени нарушения. Дадени са 4 предписания относно привеждане на площадките съгласно изискванията на ЗУО, касаещи разполагането им в територии, определени от общите устройствени планове на населените места.
Извършени са 3 извънредни проверки по писмо на МОСВ на лица, незаплащащи уговорените възнаграждения към организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки. Дадени са три предписания за представяне в РИОСВ-Пловдив на вътрешно фирмена спецификация и месечна справка декларация от Наредбата за продуктови такси, както и платежни документи, удостоверяващи заплащане на продуктова такса опаковка.
Извършени са 2 планови проверки, едната от които на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Карлово.Дадени са предписания за незабавни мерки и действия за почистване на прилежащият в източна част на депото терен
ІV. Комплексни разрешителни и ОВОС
КР -През месец януари 2012 г. е извършена проверка на „ВМЗ” ЕАД, гр.Сопот във връзка с изготвяне на екологично становище, дадени са две. предписания:  За територията на площадката в  с. Иганово да се организират места и съдове за разделно събиране и временно съхраняване на отпадъците с посочените кодове в констативната част по фактор „Отпадъци”;  Да се представят в РИОСВ-Пловив протоколи от проведен собствен периодичен моноторинг на отпадни води за 2011 г. и платежен документ за платена такса за заустване на отпадъчни води за 2011 г.
V. Биоразнообразие и защитени територии
            За периода са извършени 8 проверки. Основната дейност в работата на направлението през месец януари е предотвратяване на незаконната търговия със защитени видове пойни птици. Извършени са проверки съвместно с ІІІ-то РПУ, гр. Пловдив и Пловдивски Общински Инспекторат на ключовото място, където се извършва търговия с пойни птици – района на „Руския пазар” гр. Пловдив. През м. януари са извършени 7 бр. разпореждания със защитени животински видове, които след преценка на експертите са изпратени в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора
            Резултати от контролната дейност -  В резултат на извършените проверки са конфискувани 28 бр. предлагани за продажба птици и съставени 2 акта.
През отчетния период е съставен и един акт на кмета на с. Мостово за разрешаване на изкопни работи и добив на инертни материали в границите на защитени зони „Добростан” и „Родопи Средни”, без разрешение от РИОСВ – Пловдив.
. Химикали
През месец януари е извършена проверка в Склад за химикали „Табалди” ЕООД.
Не са установени нарушения.
 
VІІ. Екологична отговорност.
VІІІ. Вредни физични фактори
Резултати от контролна дейност:
Положителна тенденция е намаляване на замърсяването на околната среда като резултат от изпълнение на дадените предписания и наложените глоби.
През периода са съставени 9 акта и са издадени 9  НП на стойност 14 100 лв. наложена е текуща месечна санкция в размер на 18 238,00 лв, считано от 08.11.2011 г.
АУАН:
на „АГРО ГРАНД МИЛИНГ РАЙС” – ЕООД, че не са предприети действия по ограничаване на неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух.
 На “Монди Стамболийски” ЕАД , Стамболийски за неизпълнение на условия от Комплексното разрешително.
На  „Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов” ООД   за констатирано нарушение на  на Закона за водите - съоръжението за пречистване на формираните от дейността отпадъчни води не се поддържат в техническа и експлоатационна изправност, в резултат на което се заустват отпадъчни води, надвишаващи нормите за категорията на водоприемника.
 На „КТЗ” АД с. Ведраре за заустване на отпадъчни води, формирани от дейността на „Тракторен завод” в с. Ведраре, без разрешително за ползване на воден обект.
На „Фреш лоджик” ЕООД за обект „Складова логистична и хладилна база” в землището на село Бенковски, община „Марица” за непровеждане на собствен мониторинг, заложен в разрешително за заустване на обекта, издадено от Басейнова дирекция, гр. Пловдив.
На „ЕЛИТ-95” ООД, с. Дълбок извор за обект „Мандра, с. Дълбок извор” за заустване на отпадъчни води от обекта, надвишаващи заложените в Разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.
На кмета на с. Мостово за разрешаване на изкопни работи и добив на инертни материали в границите на защитени зони „Добростан” и „Родопи Средни”, без разрешение от РИОСВ – Пловдив.
На две физически лица от Пловдив, търгуващи със защитени диви пойни птици.
Наказателни постановления:
НП на „Кристал вода-1” ООД, площадка Ново село за неизпълнение на дадено предписание - в размер на 2000 лв.
Пет НП за заустване без разрешително в размер на 2000 лв всяко са издадени на „Боннер” ООД пл. Ведраре, „Комфорт шус” ЕООД гр. София, пл. Ведраре; „Итали-Трифонови” ООД, пл. Ведраре; „Стиросаур” АД, пл. Ведраре; „Колоре България” ООД, пл. Ведраре.
По Закона за защита от шума в околната среда са издадени 3 НП:
На «Кингс Табако ЕАД, площадка Пловдив за неизпълнено предписание   при извършване на дейността да не се допуска шум в околната среда, превишаващ дневната гранична стойност за централни градски части – в размер на 100 лв;
На «Растер Павлов» ЕООД за обект «Печатница» в гр. Първомай – за шум в околната среда над граничните стойности за зони за обществен и индивидуален отдих, установен при контролни замервания – в размер на 1000 лв;
На «Захарен комбинат Пловдив» АД, Пловдив – за шум в околната среда над граничните стойности – в размер на 1000 лв;
Наложена е текуща месечна санкция в размер н 18 238, лв , считано от 08.11.2011 год. на „Стомар инвест” АД, Пловдив за нерегламентирано заустване на ОВ.