CLP

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)
CLP Регламентът въвежда Глобалната хармонизирана система (GHS) в законодателството на Общността. В него са въведени нови научни критерии за оценка на опасните свойства на химикалите, нови символи и знаци за опасност (известни като ‘пиктограми’), както и нови хармонизирани предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, които ще заместят съществуващите сега рискови фрази (R-фрази) и фрази за безопасност (S- фрази).
 
Графиката по-долу показва кои нови пиктограми ще заменят съществуващите досега
 
 
 
H240 - Може да предизвика експлозия при нагряване.
H320 - Предизвиква дразнене на очите
H401 - Токсичен за водните организми
 
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
P410 - Да се пази от пряка слънчева светлина.
 
Какво ще се случи с Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати?
Новият Регламент се прилага директно във всички страни членки. Това означава, първо, че страните членки не трябва да го транспонират, в съответствие с тяхното законодателство. Второ, страните членки ще трябва окончателно да отменят, сега действащата система за класифициране и етикетиране в тяхното национално законодателство, считано от 1 юни 2015 г.
От 20.01.2009г. Приложение I на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати се заменя с Приложение VI на CLP Регламента
Класификацията и етикетирането (C&L) включват оценяване на присъщите опасни свойства на дадено вещество или смес (препарат) и съобщаване на тези опасности посредством етикета. Тази оценка трябва да бъде извършена за всяко вещество или смес/препарат, произведени в или внесени на пазара на Европейската общност, и води до класификация на веществото/сместа като опасни в зависимост от физико-химичните свойства, въздействието върху здравето или ефектите върху околната среда. Поради това, C&L е полезен инструмент за управление на риска от опасните химични вещества. Всички пуснати на пазара вещества и смеси/препарати, трябва да бъдат класифицирани и съответно етикетирани независимо от количеството, в което са пуснати на пазара.
 
Хармонизирана класификация
Освен самостоятелно класифициране, при което производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата сами определят опасностите и класифицират веществата и смесите, CLP включва също разпоредби за хармонизирано класифициране на вещества. Всички вещества, които притежават хармонизирана класификация са изброени в Приложение VI на CLP Регламента, което включва
Предложения за хармонизирано класифициране могат да бъдат внесени или от компетентните органи на държавите-членки, или от самите производители, вносители, или потребители надолу по веригата . Предложенията трябва да са за канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията вещества (CMR вещества) и за дихателни сенсибилизатори, категория 1 или за допълнителни класове на опасност за вещества, които вече имат хармонизирана класификация. Предложението трябва да бъде подадено в Европейската Агенция по химикали (ECHA) в съответствие с процедурата, въведена в новия CLP Регламент. Комитетът за оценка на риска (RAC) към ECHA следва да приеме и препрати към Комисията становище по предложението с цел евентуалното му включване в ATP.
Приложение VI на CLP Регламента, ще бъде актуализирано с Адаптации към техническия прогрес (ATP), които ще публикуваме в секция Законодателство.

Списък с Класификация и Етикетиране
Регламент CLP предвижда създаване на Инвентаризационен списък за класифициране и етикетиране на веществата. Той ще представлява база данни, която съдържа основна информация за класификация и етикетиране на нотифицирани и регистрирани вещества от производители и вносители. Той също така ще съдържа и списък на хармонизираните класификации (таблица 3.1 от приложение VI към CLP). 
 
Таблица за преобразуване
В Приложение VII на Регламент CLP се представя “таблица за преобразуване”, която позволява класифицирането съгласно Директива за опасните вещества да се актуализира към новото класифициране, по Регламент CLP. Там, където няма възможност за пряко преобразуване - “едно към едно”, в Приложението се определя класифициране в по-сериозна категория, тогава задължението се прехвърля на доставчика да реши дали тази по-сериозна категория на класификация е необходима. Това приложение предвижда да се използват тези вещества и смеси, които вече имат собствена класификация, според съществуващото европейско законодателство, и където определените категории на опасност са еквивалентни.
Регламент CLP въвежда задължения за производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата да класифицират, етикетират и опаковат веществата, смесите и определени изделия (експлозиви), които пускат на пазара и да нотифицират класификацията и етикетирането на веществата в Европейската Агенция по химикали, Хелзинки (ECHA).
      Задължените по този регламент лица трябва да уведомят (нотифицират) Европейската Агенция по химикали за класификацията и етикетирането на техните вещества, до един месец от пускането им на пазара, освен в случаите, когато класификацията и етикетирането съгласно CLP са посочени с регистрационното досие при съвместното подаване на данни за регистрация на вещества по REACH. Нотифицирането трябва да се извърши до един месец след пускане на веществото на пазара, когато това става на или след 1 декември 2010 г. Първият краен срок за нотифициране е 3 януари 2011 г.

       Нотификацията се извършва по електронен път в интернет портала на Агенцията - REACH-IT http://echa.europa.eu, в реално време или с предварително създадено досие за нотификация в IUCLID 5.2. Този инструмент може да бъде свален безплатно от http://iuclid.echa.europa.eu
Нотификация към Списъка за класифициране и етикетиране
      Всеки производител или вносител, който пуска на пазара вещества, трябва да подаде нотификация към Европейската Агенция по химикали с цел включване на тази информация към Списъка за класифициране и етикетиране. Веществата трябва да се нотифицират в срок от един месец след пускането им на пазара.
      Нотифицирането на вещества, предлагани на пазара към 1 декември 2010 г., трябва да се e извършило до 3 януари 2011 г.
За кои вещества се подава нотификация?
Изискването за нотификация включва:
- всички вещества, които подлежат на регистрация по REACH
- всички вещества, класифицирани като опасни и които са пуснати на пазара в самостоятелен вид или в смес над пределните граници на концентрация, които водят до класифициране на сместа като опасна. 
 
Всяка нотификация трябва да включва:
·  име и данни за контакт на нотификатора;
· идентичност на веществото, включително име и други идентификатори, информация относно молекулярната и структурната формула, състав, естество и количество добавки;
· класифициране на веществото в съответствие с критериите за CLP;
· причина да не се класифицира, ако веществото е класифицирано спрямо някои, но не всички класове на опасност или подразделения, което показва дали това се дължи на:
     - липса на данни,
     - данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или
     - данни, които са достатъчни за некласифициране;
· специфични пределни концентрации или M-коефициенти по целесъобразност, включително обосновка за тяхното определяне; и
· елементи на етикета, включително пиктограми за опасност, сигнални думи, предупреждения за опасност и допълнителни предупреждения за опасност.
     Нотификацията е безплатна и задължителна!
     Уведомяваме Ви, че за неспазване изискванията на Регламента носите наказателна отговорност съгласно разпоредбите на чл. 35 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ бр.114/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.63/2010г.).

      Подробна информация относно изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 (CLP) можете да получите от Националното информационно бюро по химикали към Mинистерството на околната среда и водите на електронна поща:  chemhelpdesk@moew.government.bg и от ръководствата и информацията, публикувани на сайта на МОСВ - http://www.chemicals.moew.government.bg