REACH

Обобщен актуален списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент REACH - 2013

Препоръки към регистрантите при изготвянето на доклад за безопасност съгласно Регламент REACH

Обобщен актуален списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент REACH - 2012

Актуализация на кандидат - списъка за разрешаване по  Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) и публикуване на списък с класификация и етикетиране, съгласно Регламент (EO) 12727/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). 

REACH е краткото наименование на Регламент (EО) No 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества., който влезе в сила на 1 юни 2007 и замести голям брой европейски директиви и регламенти, създавайки единна система за управление на химичните вещества.

REACH има няколко основни цели:
·Да осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда от употребата на химични вещества.
·Да гарантира свободното движение на вещества на европейския пазар.
·Да подтикне лицата, които пускат на пазара химични вещества (вносители и производители) да подходят отговорно към управление на рисковете, свързани с техните употреби.
·Да насърчи употребата на алтернативни методи за оценка на опасните свойства на веществата.
·Да поощри иновациите и конкурентноспособността на европейската химическа индустрия.  
 
В основата на регламента е залегнало изискването за регистрация на химичните вещества от техните производители и вносители в Европейската агенция по химикали (ECHA). Регистрационният пакет ще съдържа стандартен набор от данни за даденото вещество. Количеството и спецификата на изискваните данни е пропорционално на количеството на произведеното или внесеното вещество.
Не всички вещества са засегнати от регламента. Съществуват разпоредби, които въвеждат по-специфични изисквания за определени вещества, използвани за определени употреби. От обхвата на REACH са изключени
·Отпадъци
·Вещества, които са обект на митнически контрол, при условие, че не са претърпели каквато и да е обработка или преработка
·Вещества, превозвани транзитно по железопътни, сухоземни, вътрешни водни, морски или въздушни пътища.
Специфичен подход е предвиден за вещества, използвани за определени цели като например хранителни добавки, биоциди, медикаменти, тъй като тези вещества са обект на еквивалентни или дори по-строги мерки за контрол и оценка. Вещества, които са произведени или внесени в количества под един тон на година, са изключени от изискването за регистрация.
Според предварително направена оценка, на европейския пазар има около 30 000 вещества в количество над един тон на година. Едновременната регистрация на всички вещества, ще бъде доста трудна задача, както за индустрията, така и за Агенцията. За да се предотврати това, регистрацията на тези вещества, които са вече произведени или пуснати на пазара (phase-in), ще се извърши на три етапа, разпределени в рамките на 11 години. За да се възползват от това, производителите и вносителите на химични вещества, в самостоятелен вид, в препарати и в изделия в количества равни и надхвърлящи 1 тон на година, трябва да преминат през предварителна регистрация на своите вещества в периода от 1 юни до 30 ноември 2008 г.
След приключване на предварителната регистрация Европейската агенция по химикали (ECHA) ще определи операторите, които имат намерение да регистрират едно и също вещество и ще осъществи контакт помежду им. Потенциалните регистранти ще сформират Форум за обмяна на информация за веществата (Substance Information Exchange Forum / SIEF), където ще могат да обменят наличните данни за веществото и да споделят разходите за генериране на нови данни.
 
Това означава, че се залага на принципа, при който за всяко вещество, ще се генерира един набор от данни, който ще бъде споделен с всички оператори, които произвеждат или внасят даденото вещество. Подробностите относно това как ще се осъществява тази обмяна на данни, са разписани в Ръководство за обмен на данни и предварителна регистрация.
Регистрацията е процедура, при която от производители/вносители/доставчици се изисква да събират или генерират определен набор от данни за свойствата на произвежданите/внасяните от тях вещества. Тази информация се използва, за оценка на опасностите и риска, които това вещество може да представлява и за контрол на тези рискове. Тази информация се подава под формата на регистрационно досие в електронен вид към Европейската агенция по химикали (ECHA) в Хелзинки. 
Електронните технически досета, подадени в Европейската агенция по химикали ще бъдат оценявани за:
·Съответствие: Проверка за качеството/точността на информацията, подадена от индустрията.
·Оценка на досиетата: Проверка за това дали е предложен подходящ план за изследвания на вещества, регистрирани за по-високи тонажни групи (≥100 тона годишно)
·Оценка на вещества: оценка на всички налични данни за веществото от всички налични регистрационни досиета. Tова ще се извършва от националните компетентни органи за вещества, които са определени като приоритетни във връзка с възможни регулаторни мерки поради безпокойството, което техните свойства или употреби предизвикват.
Вещества, които могат да имат сериозни последствия върху човешкото здраве и околна среда са т.нар. “вещества, предизвикващи сериозно безпокойство” (SVHC). Една от целите на REACH е да контролира употребата на такива вещества.
Съгласно изискванията на REACH ще бъде създаден списък с ”вещества, предизвикващи сериозно безпокойство” и тези вещества ще подлежат на разрешителен режим. Компания, която желае да получи разрешение за определени употреби на такова вещество, ще трябва да подаде заявление за разрешаване в Европейската агенция по химикали (ECHA). 
Всяко вещество, което представлява заплаха за човешкото здраве и/или околната среда, може да бъде ограничено за употреба. Ограниченията могат да варират от цялостна забрана до забрана за разпространение за масовия потребител и да бъдат прилагани към всяко вещество, включително и за тези, за които не се изисква регистрация. Тази част от REACH е “наследена” от разпоредбите на Директива 76/769/ЕЕC относно ограниченията за пускане на пазара и употреба на определени опасни химични вещества и препарати.
 
Разпространението на информация нагоре и надолу по веригата на доставки е характерна особеност на REACH. Потребителите трябва да бъдат информирани от производителите и вносителите за опасните свойства на веществото и за това как да контролират риска. За да могат да извършват оценка на риска, обаче, доставчиците имат нужда от повече информация от потребителите по веригата за техните собствени употреби. REACH осигурява рамка, в която информацията може да се предава надолу и нагоре по веригата за доставки.
REACH използва съществуващия инструмент за предоставяне на информация за опасните свойства на веществата – Информационен лист за безопасност. Той трябва да придружава химичните вещества надолу по веригата на доставки, осигурявайки информацията, от която имат нужда потребителите, за да осигурят безопасната употреба на веществата.
За информация и въпроси относно REACH:

Списък на вещества със заличени предварителни регистрации

Европейската агенция по химикали заличи определени невалидни предварителни регистрации от базата данни в REACH-IT, след консултация със съответните регистранти на предварително регистрирани вещества. Списъкът с невалидните предварителни регистрации е публикуван на страницата на Агенцията, на адрес:

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances/substances-removed-from-pre-registered-substance-list

Правни последствия от заличаването на предварителни регистрации Обръщаме внимание, че след заличаване на предварителна регистрация, съответното вещество няма да се счита повече за предварително регистрирано от съответния производител, вносител или изключителен представител. В следствие на това, всеки засегнат производител или вносител губи правото да произвежда веществото или да го пуска на пазара в ЕИП, в количества от и над 1 т/г, без извършена регистрация. Същото правно последствие е налице и за вносителите, чиито задължения са били поети от изключителен представител, на когото е заличена предварителна регистрация. Запитване за конкретно подаване“ (Enquiry on specific submission to ECHA):

http://echa.europa.eu/web/guest/contact

Предварителните регистрации са заличени в резултат на:
1. Получено искане от потенциални регистранти за заличаване на предварителни регистрации в рамките на периода за предварителна регистрация.
2. Предварително регистрирани вещества, включени като вписване в Приложение IV на REACH и по тази причина не подлежат на регистрация.
3. Доклади от компетентни органи на държави-членки, че компанията, извършила предварителната регистрация на вещество не е законово установена на територията на ЕС или не може да бъде идентифицирана, тъй като предоставеният пощенски адрес не е коректен и лицето не отговаря на нито едно запитване по електронна или обикновена поща.
4. Предварителни регистрации, извършени от юридически лица, чиито достъп до профила в REACH-IT е блокиран, които не са поискали възстановяване на достъпа до профила си.

 В случай, че засегнатият производител или вносител възнамерява да продължи производството или пускането на пазара на веществото, той трябва да подаде запитване до Европейската агенция по химикали, за извършена регистрация на съответното вещество, и в последствие, да подаде регистрационно досие. След издаване на регистрационен номер от Агенцията, той може да продължи да произвежда, внася или пуска на пазара. След регистрацията на веществото, правните последствия от заличаването на предварителни регистрации, не са приложими.

Препоръка към вносители, потенциални регистранти и потребители надолу по веригата на доставки: препоръчва се да се провери дали предварителните регистрации на веществата, които внасят, произвеждат, употребяват и/или пускат на пазара, фигурират в списъка със заличени предварителни регистрации.
Регистрационният номер на веществата може да бъде получен от доставчика, вносителя или производителя на веществото. В случай, че предварителната регистрация, на която се основавате, е заличена, препоръчително е да се свържете с друг доставчик, производител или вносител, за да запитате дали веществото е регистрирано от производителя/вносителя. В случай на съмнение, можете да се свържете с Европейската агенция по химикали чрез уеб формата, избирайки от менюто опцията„