Резерват Червената стена

   

   

Обявен за резерват през 1962 г. с последна заповед за разширяване № 1050 от 1990 г. на Министерство на околната среда. Обща площ 3029 ха, 2334 от които на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив. Разположен е в землището на с.Бачково и с.Добростан, община Асеновград и община Лъки. Типичен ботаничен резерват. Съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.

Включен през 1977г. в списъка на биосферните резервати по програмата на Юнеско “Човекът и биосферата”

Резерватите са изключителна държавна собственост и се охраняват от Регионална инспекция по околната среда и водите, гр.Пловдив.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА ХОРА ПО МАРКИРАНИТЕ ПЪТЕКИ