Резерват Червената стена

   

   

Обявен за резерват през 1962 г. с последна заповед за разширяване № 1050 от 1990 г. на Министерство на околната среда. Обща площ 3029 ха, 2334 от които на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив. Разположен е в землището на с.Бачково и с.Добростан, община Асеновград и община Лъки. Типичен ботаничен резерват. Съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.

Включен през 1977г. в списъка на биосферните резервати по програмата на Юнеско “Човекът и биосферата”

Резерватите са изключителна държавна собственост и се охраняват от Регионална инспекция по околната среда и водите, гр.Пловдив.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА ХОРА ПО МАРКИРАНИТЕ ПЪТЕКИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТЕКИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ В РЕЗЕРВАТ „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“
 
 
Според Закона за защитените територии в тази територия се допускат туристически посещения, но само по специално определени пътеки. Със Заповед на Министъра на околната среда и водите в резерват „Червената снена“ са определени единадесет пътеки за посетители:
Пътека № 1: Параклис „Св. Архангел Михайл“ в м. „Клувията“, с. Бачково – беседка с информационна табела – м. „Кабата“, с. Добростан;
Пътека № 2: „Хижа Марциганица“ – пещера „Добростански бисер“ – връх „Попа“ – местност „Радославица“;
Пътека № 3: м. „Превала“ – параклис „Св. Петър и Павел”;
Пътека № 4: местност „Превала“ – местност „Гьолчето“ – местност „Радославица“ – (горски път);
Пътека № 5: м. „Скалата“ – вр. „Червената стена“ – м.„Безов връх“;
Пътека № 6: Село Бачково – Телевизионна кула – билото над „Рибаров дол“;
Пътека № 7: „Рибарник „Тунела“, с. Бачково – водопад „Сливодолско падало“;
Пътека № 8: „Местност „Превала“ – местност „Пенчов връх“ – местност „Дива вода“ – горски път;
Пътека № 9: „Местност „Гьолчето“ – местност „Дълга поляна“ – горскипът;
Пътека № 10: „Местност „Гьолчето“ – местност „Партизански лагер – с. Бачково“ – м. „Клувията“- с. Бачково;
Пътека № 11: „Местност „Клувията – връх „Червената стена“
 
С цел опазване на консервационно значимите растителни и животински видове и техните местообитания, намиращи се в резервата и съхраняване на ландшафтите, екосистемите и генетичното разнообразие, при преминаване по пътеките е забранено:
  • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  • замърсяване с битови и др. отпадъци;
  • бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
  • убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
  • палене на огън и бивакуване.
С цел информиране на обществеността са създадени туристически информационни кътове, намиращи се в селата Бачково и Добростан и оборудвани с големи информационни табла, които предоставят информация за статута, режима и консервационно значимите растителни и животински видове, опазвани в района на резервата.