Информация за оповестяване на населението при превишаване на праг за информиране на населението за озон