12. Доклади за оценка на степента на въздействие по чл. 20, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и по чл. 16 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ - Пловдив предоставя за обществен достъп Доклади за степента на въздействие при положителна оценка. В 5 дневен срок след писменото уведомяване на възложителя докладите се публикуват за срок от 30 дни.

2023  (2)
2022  (2)
2020  (6)
2019  (2)
2018  (6)
2017  (4)
2015  (3)
2014  (4)