12. Доклади за оценка на степента на въздействие по чл. 20, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и по чл. 16 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ - Пловдив предоставя за обществен достъп Доклади за степента на въздействие при положителна оценка. В 5 дневен срок след писменото уведомяване на възложителя докладите се публикуват за срок от 30 дни.

2020  (6)
2019  (2)
2018  (6)
2017  (4)
2015  (3)
2014  (4)