Телефони

Телефонен указател

Структурни звена

Име,  фамилия

Телефон

Вътр. Телефон

       

 

ДИРЕКТОР

 

 

Диана Искрева-Идиго

623873

7

факс   623873 7

Център за административно обслужване
 

 

638078

1

Зелен телефон

 

643245

 

Връзки с обществеността и достъп до информация

 

627466

3

Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
 

 

638078 

6

Директор дирекция
 

Десислава Карамфилова

 638078

6 -> 1

Юрисконсулт
 

 

 638078

6 -> 1

Главен счетоводител

 

 

 638078

6 -> 3

Счетоводство

 

 

 638078

6 -> 2

Човешки ресурси и канцелария

 

 

 638078

6 -> 4

Дирекция „Контрол на околната среда” 

 

 

635074 

Директор Дирекция
 

инж. Любка Караманова

 635074

5 -> 1

Отдел „Контролна дейност”

 

 

 

Началник отдел
 

инж. Ангелина Ангелова

 635074

5 -> 3

Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества” 

 

 635074

5 -> 3

Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” 

 

 635074

5 -> 4

Направление „Води” 

 

 635074

5 -> 5

Отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите

 

 

 

Началник отдел

 

 Иван Копарански

 635074

5 -> 2

Експерти

 

 635074

5 -> 2

Дирекция „Превантивна дейност”

 

 

635073 

 4

Директор Дирекция

 

Димитър Димитров

 635073

4 -> 1

Направление„Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда”

 

 635073

4 -> 2

Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” 

 

 635073

4 -> 1

Направление „Специализирани регистри”

 

 

 635073

 4 -> 3