Телефони

Телефонен указател

 

Структурни звена
Име,  фамилия
Телефон
Вътр. Телефон
 
ДИРЕКТОР
 
 Доц. Стефан Шилев
628994
101
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
 
Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
 
 
 
 
Директор дирекция
 
Десислава Карамфилова
638078
112
Юрисконсулт
 
 
638078
112
Главен счетоводител
 
 
635074
111
Счетоводство
 
 
635074
107
Човешки ресурси и канцелария
 
 
628994
101
Административно обслужване на "едно гише", деловодство
 
 
627466
105
СПЕЦАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
 
Дирекция „Контрол на околната среда” 
 
 
 
 
Директор Дирекция
 
Любка Караманова
623873
112
Отдел „Контролна дейност”
 
 
 
Началник отдел
 
Ангелина Ангелова
638078
108
Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества” 
 
638078
108

106
Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” 
 
635073
104
Отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”
 
 
 
Началник отдел
 
Десислава Георгиева
635073
113
Експерти
 
635073
113
114
Дирекция „Превантивна дейност”
 
 
 
 
Директор Дирекция
 
Димитър Димитров
623873
116
Направление„Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда”
 
623873
109
Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” 
 
623873
116
Направление „Специализирани регистри”
 
 
643245
 
Връзки с обществеността и достъп до информация
 
627466
103