Структура

Структура

Директор
 
Обща администрация
 
Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
 
Специализирана администрация
 
Дирекция „Контрол на околната среда” 
Отдел „Контролна дейност”
Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества” 
Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”
 
Отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”
 
Дирекция „Превантивна дейност”
Направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда”
Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” 
Направление „Специализирани регистри”  
 
 

 

Органиграма