Статут

Статут

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

РИОСВ – Пловдив е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище с предмет на дейност:  опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; произнасяне по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда; предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване; екологосъобразно управление на отпадъците; управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани организми; опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства; опазване и подобряване на акустична среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори; устройство на селищната територия съобразно екологичното законодателство; изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на ЗООС, в това число за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ; изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация за включването й в публичните регистри по чл. 129 и 130 ЗООС; организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда; контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците; съгласуване на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ) 

РИОСВ – Пловдив упражнява своята дейност на територията на Пловдивска област.  Инспекцията се ръководи и представлява от Директор.
 

При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции.

При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.

При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с:

  1. предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда;
  2. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда;
  3. повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда.

Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат .

При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол длъжностните лица на РИОСВ:

  1. извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти, съгласно действащото законодателство;
  2. при констатирани нарушения на законодателство в областта на околната среда съставят актове за установяване на административни нарушения, съобразно предоставената им компетентност;
  3. имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИОСВ за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда;
  4. имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общински органи, организации, юридически и физически лица;
  5. участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;
  6. налагат принудителни административни мерки, съобразно предоставените им компетенции и съгласно нормативните актове.