Други
  2018
  декември (1)
  ноември (1)
  септември (2)
  август (2)
  май (2)
  април (2)
  февруари (2)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
20.08.2015

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-204/ 17.8.2015 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Юрисконсулт
в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,
към Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование - Право;
- степен – магистър;
- придобита юридическа правоспособност
- професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността
Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на РИОСВ и служителите, извършва процесуално представителство по съдебни дела, изготвяне на становища по правно-нормативни въпроси, вземане на решения по всички възникнали юридически казуси; извършва проверка на законосъобразността на изготвяните от експертите актове за установяване на административни нарушения; съгласува всички Разрешителни и Регистрационни документи по ЗУО; Решенията по Глава 6 от ЗООС, касаещи процедурите по ОВОС и ЕО и Решенията за оценка за съвместимост съгласно ЗБР.
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.), ако притежава такива;
- Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Подробна автобиография.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Срок място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 31.08.2015г.
- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до
17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт
7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv. riosv.com /
8. Основна заплата, определена за длъжността:
625 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras