м. юни 2012г.

 

 
 
 
Дата
 
Постъпил сигнал
Съдържание
Отговорна институция
 
Предприети мерки
96
04.06.12
11:30
Зелен телефон
Искам да сигнализирам за неизпълнение на дадени от РИОСВ – Пловдив предписания в с. Розовец. Фирмата, която гуши патки е струпала всички отпадъци между 2 от сградите в непосредствена близост до р. Розовецка. Има опасност от замърсяване на реката, която отива в Зелениково и хората пият вода от нея. В сградите на бившия бригадирски лагер, където не бе извършена проверка предния път също продължават да гледат патки.
РИОСВ
Извършена е проверка с представител на общинска администрация гр. Брезово. Дадени са предписания. Сигналът е изпратен и до Областна агенция по безопасност на храните. Получен е отговор, че извършена проверка и е установено, че в животновъден обект на Николай Зенков в момента се отглеждат 1000 бр. патици – мюлари за угояване. Обектът не е регистриран по чл.137 от Закона за ветеринарно – медицинската дейност. Отпадните води по локална канализация отводнителни шахти се събират в септични ями, намиращи се на територията на обекта. Не е констатирано изтичане на отпадни води извън територията на обекта. На собственика е връчено предписание за предприемане на действия за регистрацията на обекта по Закона за ветеринарно – медицинската дейност в едномесечен срок от датата на проверката.
97
04.06.12
17:40
Електронна поща
В нощта на 3 Май около 2 часа от дома си на „Прогрес” 5 в Пловдив отново установих типичната миризма от „Монди Стамболийски”!
РИОСВ
От страна на РИОСВ – Пловдив са предприети всички регламентирани в екологичното законодателство действия. Няма обективни данни за пренос на миризми от „Монди Стамболийски” ЕАД до гр. Пловдив. На основание чл.124 ал.1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.
98
08.06.12
09:00
Електронна поща
На 05.06.2012  района на Областната управа Пловдив от 22:30 до 23:30 беше обмирисен от типичната за „Монди” миризма.
РИОСВ
 
На основание чл.124 ал.1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.
102
12.06.12
09:00
Електронна поща
Сигнал за силна задушлива миризма от „Монди Стамболийски” в Пловдив на 12.06.2012 в 0:45 часа.
107
18.06.12
09:00
Електронна поща
Сигнал за обмирисяване от „Монди Стамболийски” на 16.06.2012, в 04:15 часа, усетено на ул. „Прогрес” 5 в гр. Пловдив, което продължава и до 05:10.
110
18.06.12
13:00
Електронна поща
Сигнал за задушлива миризма от „Монди Стамболийски” на 18.06.2012, в 05:00 часа, усетено на ул. „Прогрес” 5 в гр. Пловдив.
119
25.06.12
09:00
Електронна поща
Сигнал за замърсяване на въздуха в Пловдив от хартиената фабрика „Монди” в гр. Стамболийски на 24.06. в 22 часа 
99
11.06.12
10:54
Електронна поща
Сигнал за замърсяване от Завода за целулоза – Стамболийски, постъпил в МОСВ и изпратен по компетентност.
РИОСВ
 
„Монди Стамболийски” ЕАД е обект на непрекъснати проверки от страна на инспекцията. Проверките са свързани от една страна с това, че се касае за предприятие с издадено Комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр.91/2002г./ и в тази връзка подлежи на прецизен контрол, а от друга са резултат от обществената чувствителност и многократните жалби за разпространение на неприятни миризми, вследствие експлоатацията на обекта.
При пореден сигнал от жители на гр. Стамболийски е издадена Заповед № РД-368/20.03.2012г. на Директора на РИОСВ - Пловдив за определяне разпространението на миризми извън границата на производствената площадка на обекта.
Обследването е извършено в рамките на два дни- 23.03.2012 и 29.03.2012г. от комисия с включени представители на РИОСВ - Пловдив, Община Стамболийски и представител на предприятието.
При проверката от 29.03.2012г. се установи разпространение на миризми извън границите на производствената площадка на разстояние - 600м. Във връзка с направените констатации на дружеството е наложена текуща месечна санкция в размер на 50000 лв. месечно, на основание чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм. и доп. в ДВ бр. 38/2012г.) и Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и /или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения ( ДВ. бр.70/ 2011г.). По отношение на изнесеното в сигнала, че неприятната миризма се усеща с по-голяма интензивност през нощта, следва да се има предвид, че производствения процес в предприятието е непрекъснат – 24 ч., като интензитета и натоварването на производствените мощности е с постоянни параметри в рамките на денонощието. При проверките в обекта не е констатирано увеличаване на натоварването през нощта. В този смисъл по – силната интензивност на усещаните миризми през нощните часове може да бъде свързана с метеорологичните условия, характерни за този часови интервал. РИОСВ- Пловдив в рамките на своята компетентност предприема всички законови мерки с цел предотвратяване замърсяването на околната среда от производствената дейност на „Монди Стамболийски„ ЕАД , с оглед трайното решаване на проблема.
118
21.06.12
11:55
Електронна поща
Сигнал за замърсяване на въздуха в гр. Стамболийски, постъпил по компетентност от отдел ККД на МОСВ.
113
21.06.12
09:00
Електронна поща
Моля да вземете незабавни мерки срещу завода „Монди”, намиращ се в гр. Стамболийски, тъй като по цяла нощ сме обгазявани с някаква отровна миризма. Запознати казват, че това са меркаптани, които са опасни за здравето. Дори и да не са опасни, миризмата е непоносима за възрастни и малки деца и дразни гърлото и носоглътката.
114
21.06.12
09:00
Електронна поща
Има ужасна миризма в град Стамболийски, от заводът "Мondi" моля да се вземат някакви мерки срещу тях или да се опитат да сменят филтрите си.
115
21.06.12
09:00
Електронна поща
Напоследък зачести миризмата в гр. Стамболийски. Тя е остра и задушлива. Пуска се вечер късно, но понякога и през деня. Това е откакто съществува завода. Аз съм със сърдечни проблеми и това ми пречи. Моля за Вашата намеса.
116
21.06.12
09:00
Електронна поща
Уважаема инспекция,
Уведомявам Ви, че положението с чистия въздух в град Стамболийски е повече от тревожно. Не издържаме на непоносимата смрад, която се носи от завода „Монди”. С години се прикрива токсичната миризма която изхвърля завода. Часовете в която се пуска са променливи, но миризмата е нетърпима особено през лятото.
117
21.06.12
09:00
Електронна поща
Преди няколко дни в гр. Стамболийски усетих остра задушлива миризма, която според живущи се носи от години.
100
11.06.12
11:04
Електронна поща
Сигнал за сервиз за климатици в Пловдив на кръстовището м/у ул. «Христо Караманджуков» и «Стефан Стамболов», в който се извършва и ремонт на автоклиматици незаконно според жалбоподателя, постъпил в МОСВ и изпратен по компетентност.
РИОСВ
Извършена е проверка на 15.06.2012г., резултатът от която е отразен в КП N:469/15.06.12г. Констатирано е, че:1. На посочения адрес в жалбата се намира сервиз за ремонт на автоклиматици, обслужван от фирма „Клима експерт” ЕООД. За сервизното обслужване същата ползва подизпълнител фирма „Димар фриго” ООД – сервизен техник М. Ганчев, притежаващ документ за правоспособност първа категория, издаден от ББ Камара – гр. София с N: 1060/23.04.2010г. на основание сключен договор на 02.05.2010г. Проверено бе техническото оборудване, необходимо за упражняване на дейността по ремонт и сервизно обслужване на климатични инсталации. Същото отговаря на изискуемият необходим инструментариум за извършване на дейността съгласно Приложение N:2 към чл. 17 ал.2 т.4 от Наредбата за установяване на контрол по прилагане на Регламент 842/ЕС/2006г. за някой флуорирани парникови газове.
101
11.06.12
09:34
Зелен телефон
Живея в с. Рогош, срещу производствената база на фирма „Лидер”. Всички отпадъци на фирмата – велпапе, найлони, битови отпадъци, се складират на площадка извън територията на завода, сортират се, велпапето се извозва периодично, а останалите се разнасят от вятъра из селото. Според нас не се прилагат изискванията за съхранение и третиране на отпадъците, а се формира нерегламентирано сметище на територия извън завода. Целият район наоколо е обсипан с найлони. Моля за проверка и се надявам да задължите фирмата да спазва изискванията на закона.
РИОСВ
Извършена е проверка на 29.06.2012г. Фирмата притежава разрешение за дейности с отпадъци N:09-ДО-620-00/18.10.2007г. Непосредствено след оградата, разположена в източната част на завода, е установено наличие на отпадъци от опаковки (хартиени и пластмасови), около 2 куб.м. Дадени са предписания: 1. До 20.07.2012г. да се почистят констатираните отпадъци от опаковки. 2. Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на производствени, опасни и битови отпадъци извън границите на производствената база – срок постоянен.
103
12.06.12
10:57
Зелен телефон
В с. Красново има два цеха за производство на дървени въглища. По-малкият от тях, на сем. Кисьови, използва странен начин на обработка, при които се отделя много дим, обгазява се цялото село и силно се замърсява въздуха. Кметът също е свидетел на обгазяването.
РИОСВ
Извършена е проверка на място. Констатирано е, че в обекта не се извършва производствена дейност. По информация от кмета на с. Красново дейността е преустановена на 27.06.2012г. От страна на оператора са изпълнени задълженията му съгласно изискванията на чл.18 т.1 от ЗЧАВ, свързани с провеждане на собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Дадени са предписания, свързани с изпълнение на изискванията на чл.11 и 12 от Наредба 6/99г. и чл.18, т.1 от ЗЧАВ за провеждане на собствени периодични измервания по реда на Глава пета от Наредба 6/99г.
104
13.06.12
13:50
Зелен телефон
В с. Борец, общ. Брезово има частна ферма за отглеждане на патки. Намира се в края на селото в ляво, когато се пътува от Пловдив. В района мирише много силно, дерето е задръстено с нечистотии.
РИОСВ
Извършена е проверка на 18.06.2012г. съвместно с представител на община Брегово. Установено е, че от около 10 години в стопанския двор на с. Борец се отглеждат патици – мюлари. За обекта има издадено Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив с капацитет 9000 бр. В момента се отглеждат около 3600 бр., от които 1100 се огушват. Отпадните води след утаяване в земна лагуна (пълна с вода и утайки) изтичат в дерето. Дадени са предписания:1. Да се преустанови заустването в дерето. 2. Да се почистят лагуните. Ще бъде съставен акт за нарушаване на закона за водите и ще бъде извършена нова проверка при следващо зареждане. На 19.06.2012г. предстои предаване на партидата за клане. Съставен е КП N:458
105
14.06.12
09:20
Зелен телефон
Постъпил е сигнал на тел. 112, че р. Джурковска в района на Лъки от понеделник на моменти тече сива и жълта, забелязани са и умрели риби наоколо.
БД - Пловдив
По данни на дежурния на ОКИДС – Пловдив, служители на Гражданска защита – Лъки са взели проби от реката и при анализа е установено, че няма замърсяване. Територията на гр. Лъки е в област Пловдив, но се контролира от РИОСВ – Смолян.
106
15.06.12
09:00
Електронна поща
Съобщавам Ви за замърсяване на устието на река Регинска, която минава през стопанския двор на бившето ТКЗС в с.Шишманци.
В оборите на бившия стопански двор на ТКЗС в с. Шишманци се отглеждат патици мюлари от лицето Петър Гаджев. Отпадните води от измиване на оборите постъпват не в пречиствателна станция за пречистване, а директно в минаваща през стопанския двор на ТКЗС река Регинска.
РИОСВ
Извършена е проверка в присъствие на г-н Шишков, кмет на селото, представител на РПУ – Раковски, и на РЛ – Пловдив. Взета е проба вода от канала. Не е констатирано заустване на отпадни води. Гушенето е спряно до м. септември. Съставен е КП N:43.
108
18.06.12
09:00
Електронна поща
На бул. „Източен” 22, под блок 12 /високия блок /, с вход от към градинката се намира бившето парно помещение на блока, което сега се дава под наем и там сега има авто сервиз. Всеки ден се форсират двигатели и шума е неописуем, много често това продължава и след 18-19 часа и в почивни дни. Мръсотията вътре в помещението е достигнала невиждани размери. Държат се самозапалителни материали. Омаслени парцали се изхвърлят в "общите" за блока казани за боклук, което довежда до тяхното самозапалване.
РИОСВ
Извършена е проверка на 29.06.2012г. на посочения адрес. Констатирана е автосервизна дейност, осъществявана от фирма „ДМТД” ООД. Към момента на проверката е установено, че се извършва ремонт на открито, предпоставка за безпрепятствено излъчване на шум, в околната среда, в жилищна зона. От дейността се формират отпадъци, замърсени с опасни вещества, отработени масла, черни и цветни метали. Не е констатирано наличие на омаслени парцали в близките контейнери. Дадени са предписания: 1. Обектът да извършва основната си дейност по ремонта в затвореното помещение. Срок: постоянен; 2. Да се изготвят и представят в РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъци по Наредба 3 за класификация на отпадъците. Срок: 06.07.2012г.
109
18.06.12
09:30
Зелен телефон
В петък в района след сградата на НЕК „Язовири и каскади Юг”, покрай шосето, минаващо покрай „Сладководно рибовъдство” („държавния рибарник”) в посока канала Ени Арк, неизвестна фирма е разрязала тръбите на стара външно изградена инсталация за топлофициране на околните предприятия. Иззета е металната част, а цялата облицовка от азбест и вата е разхвърляна по територията покрай шосето. Моля да се задължи извършителят да предприеме действия по почистване на терена.
Община Пловдив
ИЗПРАТЕНО Е ПИСМО ДО ОБЩИНА ПЛОВДИВ - ПЛОВД. ОБЩИН. ИНСПЕКТОРАТ – ЗА ПРОВЕРКА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДПРИЕМАНЕ ДЕЙСТВИЯ В СРОК ДО 06.07.2012 Г.
111
19.06.12
16:20
Зелен телефон
Сигнал за силна задушлива миризма на изгорели кабели и пластмаса, която се носи всяка вечер между 22:30 и 24:00 часа вече повече от 2 месеца в района на Електротехникума между ул. „В. Априлов” и „Пещерско шосе” . Наоколо няма предприятия, които биха емитирали такива газове, а не сме забелязали и лица, които да извършват нерегламентирани изгаряния. Моля за проверка и установяване на причината.
РИОСВ
На 09.07.2012г. е извършена проверка в района, описан в сигнала. Не се констатира наличие на миризма към момента на проверката. Не се установи потенциален емитер в района. 
112
20.06.12
15:40
Зелен телефон
В близост до Рогошко шосе, като се тръгне от обръщалото на автобус 27, покрай гробищата по асфалтиран път се стига до напоителен канал, който на времето се е стопанисвал от „Напоителни системи”. Каналът се намира на гърба на Барата за пране на килими. Сега рядко в канала постъпва много вода за напояване, но напоследък водата в него много мирише, сякаш тече в канала бяла тиня. Това се усеща особено силно вечер. Смятаме, че някой пуска в канала непречистени води. Моля за проверка и установяване на причината.
РИОСВ
Извършена е проверка на "Старите бари" и "Барите". И в двата обекта се извършва пране на килими. Представени са документи от фирма "Ди Пи Ай" ЕООД, от които е видно, че отпадните води са включени в ГК. В района на "Старите бари" водата в напоителния канал е видимо чиста. По течението зад обекта на "Ди Пи Ай" ЕООД няма достъп до напоителния канал. Сигналът ще бъде изпратен с писмо до „Напоителни системи” за извършване на проверка по компетентност.
120
26.06.12
09:00
Електронна поща
Сигнал за замърсяване на река Марица край Свиленград.
БД - Пловдив
Изпратен на БД – Пловдив за предприемане на действия по компетентност.
121
27.06.12
11:00
Зелен телефон
В с. Богданица Йорданка Василева е намерила ушата сова.
РИОСВ
Извършена е проверка на 29.06.2012г. Птицата е изпратена чрез представител на СНЦ „Зелени балкани” Пловдив в спасителния център в гр. Ст. Загора от подателя на сигнала.
122
27.06.12
16:05
Зелен телефон
От комина на завод „Калцит” много често и в момента излиза гъст бял пушек, от който нищо не може да се вижда в района. Дишането също е затруднено.
РИОСВ
извършена е проверка в обекта на 11.07.2012г. Проследени са всички технологични дневници за дните преди и след 27.06.2012г. Всички записи показват работа на съоръженията при нормални експлоатационни условия, без отклонения и аварийни ситуации. Обектът е сертифициран по ISO J001/2008г. и изпълнява всички процедури по водене на документацията, свързана с технологичния режим. В момента на проверката съоръженията работят, като видимо не се установи наличие на цитирания в сигнала "гъст бял пушек".