Фотограф: Минко Михайлов

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията област Пловдив.

Предмет на дейността на Инспекцията е опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.


Насоки за действия при намиране на бедстващи животни

Важно! Уведомяваме всички физически и юридически лица, че в ДВ бр. 66/ 08.08.2014 г. е обнародвана Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Важно! Задължения, свързани с прилагането на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 год., изм. ДВ, бр. 66/ 2013 год.) /ЗУО/ и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали (ДВ, бр. 89/ 2012 год.) /Наредбата, влизащи в сила от 13.07.2014 год.

Важно! РИОСВ - Пловдив уведомява лицата, които произвеждат и внасят и възнамеряват да пускат флуоровъглеводороди на пазара на Европейския съюз през 2015 г. в количества равностойни на 100 тона СО2

Важно! РИОСВ - Пловдив уведомява лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

Министър Искра Михайлова подписа "Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци"

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно! Уведомяваме всички физически и юридически лица, че в Държавен вестник брой бр. 51 от 20.06.2014 г. е обнародвана Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Наближават сроковете за подновяване на банковите гаранции за търговия с отпадъци черни и цветни метали

Важно! РИОСВ Пловдив уведомява, че операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 следва да подадат заявление за регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ до 21.12.2013 г. 

Важно! Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Важно! За фирми, притежаващи регистрационни документи и разрешения по Закона за отпадъците, издадени в периода 13.07.2012г. - 28.02.2013г.

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Образци на заявления по ЗУО.

Важно! Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Централен Балкан Буфер”, с идентификационен код BG0002128.

Важно! Указание по прилагане на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие на околната среда при процедурите по ОВОС.

Важно! Указания, относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ

Най-често задавани въпроси за полимерни торбички, включени в обхвата и прилагането на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова таксaза продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г.)

... прочетете повече