Други
  2021
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Младши експерт, в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, при РИОСВ Пловдив
30.06.2021

 

Ф О Р М У Л Я Р

за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността
Младши експерт – 1/една/ щатна бройка, в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, при РИОСВ Пловдив

             
На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), РИОСВ-Пловдив обявява класирането на кандидатите от първо до трето място за заемане на длъжността „Младши експерт“ – 1/една/ щатна бройка, в дирекция „Административни, финансови и правни дейности, при РИОСВ Пловдив.
Въз основа на проведен конкурс и съгласно чл. 44, ал. 1, от Наредбата за конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисията назначена със Заповед № РД - 111/ 21.05.2021 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив извърши следното класиране:

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

/тест/

Коефи-

циент

Резултат

от интер-

вюто

Коефи-

циент

Окон-

чате-

лен ре-

зултат

  1. Петя Юнакова

4,5

4

4,93

5

42,65

 

Председател на комисията:        /п/