Други
  2021
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Младши експерт“ в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в РИОСВ - Пловдив
28.06.2021

 

 

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Младши експерт“ в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в РИОСВ-Пловдив

 На основание чл.37, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и решение на комисията, назначена със Заповед №111/21.05.2021г. на Директора на РИОСВ-Пловдив се изготви настоящият списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:

 

 I.До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по-малко от 75 точки на теста:

  1. Петя ******* Юнакова – 90 точки/оценка 4,5

II.До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат следните кандидати, получили по-малко от 75 точки на теста:

     1. Павлина *******Иванова – 25 точки/оценка 1,25;

     2. Любомир *******Минов – не се явил на теста;

     3. Дияна ********Терзиева – 55 точки/оценка 2,75;

     4. Марина ********Гайдева – 55 точки/оценка 2,75;

     5. Пенка *******Моллова – 65 точки/оценка 3,25

 

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 28.06.2021 г.  от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център".

Председател на конкурсната комисия: Десислава Георгиева Карамфилова – Директор на дирекция  „Административни, финансови и правни дейности“

и членове на комисията:

1.       Любка Александрова Караманова – Директор на дирекция КОС

2.       Димитър Георгиев Димитров – Директор на дирекция ПД

3.       Михаела Цветанова, Старши експерт, в дирекция АФПД