Други
  2021
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител, за длъжността Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности”
25.05.2021

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122,

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), вр. с чл. 10a, ал. 2 от ЗДСл, вр. с чл. 14, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-110/ 21.05.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:

Конкурс за назначаване на държавен служител, за длъжността Младши експерт (една щатна бройка)

в дирекция "Административни, финансови и правни дейности”,

при следните условия:

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

Висше образование – степен проф. бакалавър,

Професионален опит –  не се изисква и/ или минимален ранг за заемане на длъжността -  V младши ранг;

 

  1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

  1.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 

     -   професионално направление, съгласно Постановление №125 от 24 юни 2002 за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, Обн. ДВ.бр.64 от 2 юли 2002г. с последни изменения и допълнения: икономика; информатика и компютърни науки; математика; социални дейности;  

-    отлична компютърна грамотност -  работа с MS Office, електронна поща и Internet;

    -    способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;

    -    способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;

    -    отлични комуникативни умения;

    -    отлични умения за работа в екип и динамична среда;

 

  1. Други:

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

  1. Кратко описание на длъжността:

 

Осъществява процесите по административно обслужване на потребителите на административни услуги в Центъра за административно обслужване и документооборота  на РИОСВ-Пловдив, като приема, обработва и следи  движението на входящата и изходящата кореспонденция.

Осигурява тясно сътрудничество между администрацията на РИОСВ - Пловдив и потребителите на административни услуги;

Улеснява процеса на обмен на необходимата информация по  предоставянето на административни услуги.

  

  1. Начин на провеждане на конкурса:

 

Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Интервю

  

  1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);

 Към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др. – ако има такъв).

- Подробна автобиография.

 Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 Изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал.2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

 

  1. Срок място и за подаване на документите за участие:

 

- краен срок за подаване на документи: 07.06.2021г. включително.

 

- място за подаване на документите:

 

В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 - Деловодство - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

  1. Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com и представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” 122, ет. 2.

 

  1. Минимален размер на основна заплата определена за  

длъжността - 650 лв.

Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен  съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността,  квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата. 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Джобс.бг и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.