Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Окончателни резултати, от проведено събеседване, във връзка с процедура по мобилност, на основание чл. 81а, от Закон за държавния служител, за длъжността "Главен експерт", в дирекция „Административни, финансови и правни дейнсоти“
08.04.2019

08 април 2019 г.

Окончателни резултати, от проведено събеседване, във връзка с процедура по мобилност, на основание чл. 81а, от Закон за държавния служител,  за длъжността "Главен експерт", в дирекция „Административни, финансови и правни дейнсоти“, при Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив.

 

 

ОБЩ РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

1. Милослава Михайлова

4,93

ДА І во място

2. Милена Сивкова - Медова

4,40

ДА IІ ро място

3. Ива Узунова

4,18

ДА IIІ то място

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2

 Днес 08.04.2019г., в гр. Пловдив, в сградата на РИОСВ – Пловдив, се проведе заседание на комисията назначена със Заповед № РД 89/ 01.04.2019 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на събеседване за длъжността „Главен експерт“, в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,  

в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив

  1. На заседанието присъстваха всички членове на комисията, а именно:

Председател на комисията:     

Десислава Карамфилова – Директор на дирекция АФПД

ЧЛЕНОВЕ НА  КОМИСИЯТА :

  1.      Любка Караманова – Директор на дирекция КОС

 2.      Михаела Цветанова - Старши експерт, в дирекция АФПД 

  1. Комисията взе следните решения: 

1. В събеседването, за длъжността Главен експерт, в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ са предвидени 5 въпроса, които да бъдат зададени.

 

  1. Предвидените от комисията въпроси, свързани са определени компетентности на кандидатите , а именно: 

Преценяване на компетентност:

1. Аналитична компетентност

2. Ориентация към резултати

3. Работа в екип

4. Комуникативна компетентност

5. Професионална компетентност

  

  1. Отговорите на поставените въпроси се оценяват по следната 5-степенна скала, както следва: 

 1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

 5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;

 4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

 3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

 2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

 1 - не отговаря на изискванията за длъжността.

  

  1. За успешно издържали етап „събеседване“ и класирали се от 1-во до 3-то място, се считат кандидатите получили оценка „4“, сформирана като сбор от крайните оценки на всеки член от комисията, разделен на техния брой.

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 3

 ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Главен експерт, в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”, в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив

  Днес, 08.04.2019г., в гр. Пловдив, в сградата на „Регионална инспекция по околната среда и водите” – Пловдив, бул.” Марица” № 122 етаж 2, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 89/ 01.04.2019 г., на Директора на РИОСВ – Пловдив, за класиране на кандидатите от етап „събеседване“, по процедура за мобилност, за длъжността Главен експерт, в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”

 На заседанието присъстваха всички членове на комисията, а именно:

  Председател на комисията:     

 Десислава Карамфилова – Директор на дирекция АФПД

            ЧЛЕНОВЕ НА  КОМИСИЯТА :

 1.      Любка Караманова – Директор на дирекция КОС

 2.      Михаела Цветанова, Старши експерт, в дирекция АФПД

 Комисията започна работа в 14:30часа.

  За събеседване за длъжността: 

длъжността: Главен експерт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности” се явиха:

1.      Милослава Михайлова 

2.      Ива Узунова 

3.      Милена Сивкова-Медова

 Не се явиха:

  1.      Бояна Парапинска

  Комисията проведе събеседване с явилите се кандидати, като бяха задавани въпроси, предварително определени от нея. Отговорите на кандидатите бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.

 В протокол № 2/ 08.04.2019 г., комисията определи, като минимален резултат, за успешно издържали събеседването – оценка „4“. Тя се сформира, като сбор от крайните оценки на всеки член от комисията, разделен на техния брой.

 При изчисляване на общия резултат, по регламента установен от комисията, горепосочените кандидати се считат за успешно издържали събеседването.

 След като се нанесоха дадените оценки, от всеки член на комисията за събеседването  във формуляра за окончателните резултати на кандидатите, към настоящия протокол и се изчисли общия резултат се извърши следното класиране:

1.      Милослава Михайлова 

2.      Милена Сивкова – Медова 

3.      Ива Узунова

 

 Комисията приключи работата си в 15: 00 ч.