Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Допуснати кандидати за събеседване за длъжноста „Главен експерт“, в дирекция АФПД
01.04.2019

 

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати за събеседване за длъжността „Главен експерт“, в дирекция АФПД.
 
Комисията назначена със Заповед РД-89/01.04.2019 г., на директора на РИОСВ-Пловдив, реши:
 
     I.        Допуска до събеседване следните кандидати:
 
    Милослава Петкова Михайлова
    Ива Петкова Узунова
    Милена Асенова Сивкова – Медова
    Бояна Стаменова Парапинска
 
 
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.04.2019 г., в 13:00 часа, за провеждане на събеседване, в сградата на РИОСВ – Пловдив, гр. Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
 
 
КОМИСИЯ: (П)