Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт в дирекция АФПД
04.12.2018

 

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт, в дирекция АФПД.
 
04.12.2018
Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Светлана Георгиева Иванова
да
да
няма
2.
Цветелина Василева Пейкова
да
да
няма
3.
Николета Йорданова Щерева
да
да
няма
4.
Галя Антонова Михайлова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
5.
Анелия Трифонова Тодорова
да
да
няма
6.
Евелина Димитрова Станкова
да
да
няма
7.
Християн Славчев Славилов
да
да
няма
8.
Делка Бонева Кабаджова
да
да
няма
9.
Глаина Николаева Кръстева
да
да
няма
10.
Силвия Живкова Русева
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
11.
Петя Георгиева Юнакова
да
да
няма
12.
Славея Емилова Янкулова
да
да
няма
13.
Радка Иванова Димчева
да
да
няма
14.
Виктория Лазарова Писарска
да
да
няма
15.
Йордан Стоянов Трендафилов
да
да
няма
16.
Северина Каменова Кавалова
да
да
няма
17.
Ирина Недялкова Недялкова
да
да
няма
18.
Диян Димитров Диков
да
да
няма
19.
Иванка Величкова Боева
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от
НПКДС
20.
Ваня Атанасова Попова
да
да
няма
21.
Елена Стойчева Милова
да
да
няма
22.
Марина Георгиева Тончева
да
да
няма
23.
Павлина Валентинова Иванова
да
да
няма
 
 
 
 
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
 1. Светлана Георгиева Иванова
 2. Цветелина Василева Пейкова
 3. Николета Йорданова Щерева
 4. Анелия Трифонова Тодорова
 5. Евелина Димитрова Станкова
 6. Християн Славчев Славилов
 7. Делка Бонева Кабаджова
 8. Глаина Николаева Кръстева
 9. Петя Георгиева Юнакова
 10. Славея Емилова Янкулова
 11. Радка Иванова Димчева
 12. Виктория Лазарова Писарска
 13. Йордан Стоянов Трендафилов
 14. Северина Каменова Кавалова
 15. Ирина Недялкова Недялкова
 16. Диян Димитров Диков
 17. Ваня Атанасова Попова
 18. Елена Стойчева Милова
 19. Марина Георгиева Тончева
 20. Павлина Валентинова Иванова
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  17.12.2018 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 18.12.2018 г., в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
 
  
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1. Галя Антонова Михайлова
2. Силвия Живкова Русева
3. Иванка Величкова Боева
 
 
 
НОРМАТИВНА БАЗА:
 
1.       Закон за държавния служител
2.       Закон за електронното управление
3.       Закон за опазване на околната среда
4.       Наредба за административното обслужване
5.       Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, обн. ДВ, бр.49 от 12.06.2018г.
6.       Видове административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Пловдив и срокове за изпълнение