Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности”
14.11.2018
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
 
Младши експерт,
в дирекция "Административни, финансови и правни дейности”,
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
 
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- Висше образование – степен професионален бакалавър;
- Специалности -  от изброените области на висшето образование: “Икономически и социални науки”, „Природни науки, математика и информатика“
- професионален опит –  не се изисква и/ или минимален ранг за заемане на
длъжността V младши ранг;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
-кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 
3. Кратко описание на длъжността:
Организира и води документооборота в РИОСВ-Пловдив, като обработва и следи движението на входящата и изходящата кореспонденция.
Осигурява тясно сътрудничество между администрацията на РИОСВ - Пловдив и потребителите на административни услуги;
Улеснява процеса на обмен на необходимата информация по  предоставянето на административни услуги.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
 
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
 
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.), ако има такъв;
- Копие от документи, удостоверяващи придобитият  ранг,  като държавен служител (ако има такива);
- Подробна автобиография;
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 
6.       Срок място и за подаване на документите за участие:
 
7.       Краен срок за подаване на документи: 27.11.2018г.
8.       Място за подаване на документите:  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2  всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт, в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
 
9.       Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса
и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2  и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
 
10.     Основна  заплата, определена за длъжността:
           550 лв.
 
 
На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Джобс.бг и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.
 
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят отследния интернет адрес:   https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/59169