Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт, в дирекция КОС, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
23.08.2018

 Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3
на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Атанаска Иванова Бъчварова
да
да
няма
2.
Рени Димитрова Дуракова
да
да
няма
3.
Виктория Лазарова Писарска
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
4.
Елисавета Ангелова Петрова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
5.
Ивайло Дончев Денев
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
6.
Стоян Николаев Бимбашев
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
  1. Атанаска Иванова Бъчварова
  2. Рени Димитрова Дуракова
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  05.09.2018 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 05.09.2018 г., в 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Виктория Лазарова Писарска
2. Елисавета Ангелова Петрова
3. Ивайло Дончев Денев
4. Стоян Николаев Бимбашев
 
 
НОРМАТИВНА БАЗА:
 
1.      Закон за опазване на околната среда
2.      Закон за управление на отпадъците и подзаконова нормативна уредба.
3.      Закон за административните нарушения и наказания
4.      Закон за държания служител