Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”, в отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
03.08.2018
РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-201/02.08.2018 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
 
Старши експерт,
в дирекция "Контрол на околната среда”,
в отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”,
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
 
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
-висше образование – степен бакалавър, в областта на технически
или природни науки;
- Предпочитана специалност – „Екология и опазване на околната среда“
-професионален опит – 1 година и/ или минимален ранг за заемане на
длъжността V младши ранг;
-професионален опит – 1 година и/ или минимален ранг за заемане на
длъжността - V младши ранг;- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
-кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 
3. Кратко описание на длъжността:
Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по управлението на отпадъците по смисъла ЗООС и ЗУО.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
 
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
 
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).
- Копие от документи, удостоверяващи придобитият ранг като държавен служител (ако има такива)
- Подробна автобиография.
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.  
 
6.         Срок място и за подаване на документите за участие:
 
7.         краен срок за подаване на документи: 16.08.2018г.
8.         място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, в деловодството на РИОСВ-Пловдив.
 
9.         Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса
и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
 
10.       Основна заплата, определена за длъжността:
             630 лв.
 
На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Джобс.бг и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.
 
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от тук.