Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
30.04.2018

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт, в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Контролна дейност“, в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив

30.04.2018
Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3
на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Валентина Петрова Недялкова
да
да
няма
2.
Георги Щерев Вълев
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
3.
Павлин Тодоров Беловеждов
да
да
няма
4.
Манол Петков Митев
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
5.
Анелия Трифонова Тодорова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
1.      Валентина Петрова Недялкова
2.      Павлин Тодоров Беловеждов
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  16.05.2018 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 16.05.2018 г., в 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.                  Георги Щерев Вълев
2.                  Манол Петков Митев
3.                  Анелия Трифонова Тодорова
4.                   
Дата: 30.04.2018 г.
 
Нормативна база:
1.    Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн. в ДМ бр. 45/1996г. и посл. изм. и доп./.
 
 
 
 
10. Закон за административните нарушения и наказания /обн. в ДВ бр. 92/1969г. и посл. изм. и доп./
 
11. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите   Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2011
 
·         Достъпност
© 2005-2014 РИО