Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
18.01.2018
Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт, в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Контролна дейност“, в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
18.01.2018
Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3
на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Ангел Кирилов Джеков
да
да
няма
2.
Веселин Николаев Кондов
да
да
няма
3.
Иван Добринов Шопов
да
да
няма
4.
Теодор Златков Кадийски
да
да
няма
5.
Елена Димитрова Полякова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
6.
Радост Кънчева Иванова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
7.
Теменужка Иванова Дюлгерова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
8.
Стоилка Георгиева Найденова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
1.      Ангел Кирилов Джеков
2.      Веселин Николаев Кондов
3.      Иван Добринов Шопов
4.      Теодор Златков Кадийски
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  09.02.2018 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 09.02.2018 г., в 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.         Елена Димитрова Полякова
2.         Радост Кънчева Иванова
3.         Теменужка Иванова Дюлгерова
4.         Стоилка Георгиева Найденова
 
 
                                                 
Дата: 18.01.2018 г.
 
Нормативна база:
 1. Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн. в ДМ бр. 45/1996г. и посл. изм. и доп./.
 2. Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /обн. в ДВ бр.96/2003г. и пос. изм. и доп./
 3. Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп./
 4. Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини /обн. в ДВ бр.75/1999г. и посл. изм. и доп./
 5. Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти /обн. в ДВ бр. 20/2007г./
 6. Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой /обн. в ДВ бр.2/2011г./
 
 1. Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове /обн. в ДВ бр. 20/2017г./.
 
 1. Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския  парламент и на  Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006
 
 1. Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно веществата, които нарушават озоновия слой
 
 1. Закон за административните нарушения и наказания /обн. в ДВ бр. 92/1969г. и посл. изм. и доп./
 
 1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите   Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2011