Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Резултати от решаване на тест за длъжността Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, в дирекция „Контрол на околната среда“
13.11.2017
 
Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, в дирекция „Контрол на околната среда“
точки
оценка
  1. Томи Николаев Томов
30
1,5
  1. Георги Димитров Христов
35
1,75
  1. Тодор Георгиев Георгиев
40
2
  1. Диана Петрова Христова
30
1,5
  1. Десислава Красимирова Георгиева
85
4,25
  1. Димка Стоилова Стоянова
30
1,5
  1. Ангел Кирилов Джеков
35
1,75
  1. Недка Добрева Илиева
40
2
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
1.      Десислава Красимирова Георгиева