Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел, в Дирекция “Контрол на околната среда”,отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
27.10.2017
Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3
на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Томи Николаев Томов
да
да
няма
2.
Георги Димитров Христов
да
да
няма
3.
Тодор Георгиев Георгиев
да
да
няма
4.
Диана Петрова Христова
да
да
няма
5.
Десислава Красимирова Георгиева
да
да
няма
6.
Димка Стоилова Стоянова
да
да
няма
7.
Ангел Кирилов Джеков
да
да
няма
8.
Недка Добрева Илиева
да
да
няма
9.
Веселина Христова Маркова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
10.
Дора Добринова Бакалова-Барачкова
да
не
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
 
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

  1. Томи Николаев Томов
  2. Георги Димитров Христов
  3. Тодор Георгиев Георгиев
  4. Диана Петрова Христова
  5. Десислава Красимирова Георгиева
  6. Димка Стоилова Стоянова
  7. Ангел Кирилов Джеков
  8. Недка Добрева Илиева
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  13.11.2017 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 13.11.2017 г., в 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
  1. Веселина Христова Маркова
  2. Дора Добринова Бакалова-Барачкова
 
НОРМАТИВНА БАЗА:
 
1.      Закон за опазване на околната среда
2.      Закон за управление на отпадъците и подзаконова нормативна уредба.
3.      Закон за административните нарушения и наказания 
4.      Закон за държания служител