Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
09.10.2017
РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-235/ 05.10.2017 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Началник на отдел,
в Дирекция “Контрол на околната среда”,
отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
 
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование –  Професионално направление – Общо инженерство, специалност:
1.         Екология и техника за опазване на околната среда;
2.         Инженерна екология;
3.         Общо инженерство;
4.         Техника и технологии за опазване на околната среда;
- Професионално направление – Аграрни науки и ветеринарна медицина, специалност:
1. Агрономство;
- Професионално направление - Химични технологии, специалност:
1. Химично инженерство;
 
- степен – бакалавър;
- професионален опит – 4 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността - III младши ранг;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 
3. Кратко описание на длъжността:
Организира - превантивната, текущата, последващата и комплексната дейност на ръководения отдел, в съответствие  с изискванията на действащото екологично законодателство.
4. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
 
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
Ø Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Ø Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
Ø Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Ø Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.)
Ø  Копие от документи, удостоверяващи придобитият  ранг като държавен служител (ако има такива)
Ø Подробна автобиография.
 
 
 
 
6. Срок и място за подаване на документите за участие:
краен срок за подаване на документи: 20.10.2017г.
място за подаване на документите:  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2  всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт
 7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет. 2  и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv.riosv.com
8.Основна  заплата, определена за длъжността:
900.00 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras