Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт, в Дирекция КОС, отдел УООП
03.07.2017
Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3
на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Красимир Василев Зайков
да
да
няма
2.
Стела Петрова Митева
да
да
няма
 
 
 
 
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
Красимир Василев Зайков
Стела Петрова Митева
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  25.07.2017 г.,  в 10:30 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 25.07.2017 г., в 13:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
-
  
НОРМАТИВНА БАЗА
 
1.      Закон за опазване на околната среда /ДВ. бр.91/2002, изм. и доп. бр.81/14.10.2016г./
2.      Закон за управление на отпадъците /ДВ. бр. 53/13.07.2002г., изм. и доп.  бр. 103/30.12.2016г. и подзаконова нормативна уредба.
3.      Закон за административните нарушения и наказания /Последно изм. ДВ. бр 101/20.12.2016г./
 
 
Дата: 03.07.2017 г.