Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт, в Дирекция “Превантивна дейност”
31.10.2016

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи които се изискват според обявата
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Основание за недопускане
1.
Тодор Сашев Каракиев
да
да
няма
2.
Недка Христова Бистрева
да
да
няма
3.
Нели Петрова Гешева
да
да
няма
4.
Бисерка Бисерова Дукова
да
да
няма
5.
Цветелина Ненчева Стойчева
да
да
няма
6.
Катерина Георгиева Кехайова
да
да
няма
7.
Радка Златанова Кирашка
да
да
няма
8.
Станислава Здравкова Стананева
да
да
няма
9.
Димитър Василев Василев
да
да
няма
10.
Петя Маринова Кръстева
да
да
няма
11.
Йорданка Алексиева Гърбева
да
да
няма
12.
Таня Маринова Стоева
да
да
няма
13.
Десислава Георгиева Бухова
да
да
няма
14.
Румен Звездалинов Димитров
да
да
няма
15.
Десислава Аврамова Делчева
да
да
няма
16.
Красимира Стоянова Черкезова-Апостолова
да
да
няма
17.
Николина Огнянова Бояджиева
да
да
няма
18.
Мария Иванова Илиева
да
да
няма
19.
Михаела Георгиева Кръстева
да
да
няма
20.
Велико Георгиев Донков
да
да
няма
21.
Стефка Георгиева Майорова
да
да
няма
22.
Ирена Димитрова Митова
да
да
няма
23.
Запрянка Танчева Чоплишка
да
не
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
24.
Цветелина Красимирова Мелева
да
не
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
25.
Таня Георгиева Ангелова
да
не
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 26.
Весела Кръстева Грудева
да
не
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест  на  14.11.2016 г.,  в 10:00 часа, в сградата на  РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2,  в зала  № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 15.11.2016 г., в 09:30 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.