Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Извлечение от протокол N:4 за длъжността Юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
02.10.2015

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ

П   Р   О   Т   О   К   О   Л  № 4

Днес, 28.09.2015 г , в гр. Пловдив, се събра комисията, назначена със заповед № РД - 222/ 04.09.2015 г., на Директора на РИОСВ – Пловдив.


Председател: Десислава Георгиева Карамфилова – Директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

 

Членове:

 

1. Димитър Георгиев Димитров – Директор на Дирекция „Превантивна дейност“

2. Любка Александрова Караманова – Директор на дирекция „Контрол на околната среда“

3. Михаела Венциславова Цветанова – Старши експерт, в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Комисията започна работа в 09:30 часа.

 

За интервю за длъжността:

Юрисконсулт,

в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“,

се явиха:                                            

1.   Кристиян Руменов Казанджиев

2.   Антоанета Георгиева Отонова

3.   Михаил Сократов Николов

4.   Гергана Атанасова Калоферова

5.   Елеонора Кирчева Узунова

6.   Надежда Васкова Баташка

7.   Мария Николова Добрева

 

 Комисията проведе интервюто с явилите се кандидати, като бяха задавани въпроси, предварително определени от нея. Отговорите на кандидатите бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.

 

 Съгласно чл. 32, ал. 1 от НПКДСл., комисията определи, като минимален резултат, за успешно издържалите интервюто – оценка 2. Тя се сформира, като сбор от крайните оценки на всеки член от комисията, разделен на техния брой.

При изчисляване на общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл., комисията прецени, че горепосочените кандидати се допускат до участие в класиране.

След като се нанесоха дадените оценки от всеки член на комисията за интервюто във формуляра за окончателните резултати на кандидата – приложение обр. 6 към настоящия протокол и се изчисли общият резултат по реда на чл.33 от НПКДСл., се извърши следното класиране, на основание чл. 34, ал. 1 от  НПКДСл.: 

1.   Кристиян Руменов Казанджиев

 

 

2.   Надежда Васкова Баташка

 

 

3.   Михаил Сократов Николов

 

 Комисията приключи работата си в 12: 00 ч.