Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
07.09.2015

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
I.  Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
1.
Георги Василев Янчев
2.
Кристиян Руменов Казанджиев
3.
Стефка Христова Ковачева
4.
Антоанета Георгиева Отнова
5.
Никица Стоянов Христов
6.
Йоана Василева Андреева
7.
Ана Руменова Костова
8.
Михаил Сократов Николов
9.
Гергана Атанасова Калоферова
10.
Мария Николова Калинова
11.
Атанаска Димитрова Челибийска
12.
Елионора Кирчева Узунова
13.
Надежда Васкова Баташка
14.
Деян Георгиев Деликов
15.
Марияна Иванова Чечева
16.
Дарина Тенева Златанова
17.
Стефка Георгиева Ангелова
18.
Ралица Севдалинова Шехова
19.
Мария Николова Добрева
20.
Миглена Атанасова Станкова
21.
Зехра Илияз Бекирефенди
22.
Юлия Радева Дагова
23.
Николай Веселинов Самуилов
24.
Боряна Петрова Костова
25.
Биляна Стоева Карагенска
26.
Невена Фиданова Назърова
27.
Христина Тошева Ангелова
           
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.09.2015 г. в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2;
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 25.09.2015 г., в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2;
 
II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати:
  N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Румен Кирилов Кръстев
не е представил всички необходими документи – липсва автобиография– чл. 20, ал. 2, предложение първо от НПКДС
2.
Мариян Тодоров Стоилов
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
Дата: 07.09.2015 г.