Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
20.08.2015

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-204/ 17.8.2015 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Юрисконсулт
в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”,
към Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование - Право;
- степен – магистър;
- придобита юридическа правоспособност
- професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността
Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на РИОСВ и служителите, извършва процесуално представителство по съдебни дела, изготвяне на становища по правно-нормативни въпроси, вземане на решения по всички възникнали юридически казуси; извършва проверка на законосъобразността на изготвяните от експертите актове за установяване на административни нарушения; съгласува всички Разрешителни и Регистрационни документи по ЗУО; Решенията по Глава 6 от ЗООС, касаещи процедурите по ОВОС и ЕО и Решенията за оценка за съвместимост съгласно ЗБР.
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.), ако притежава такива;
- Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Подробна автобиография.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Срок място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 31.08.2015г.
- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до
17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт
7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv. riosv.com /
8. Основна заплата, определена за длъжността:
625 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras