Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Извлечение от протокол N:4 за длъжността Старши експерт, в дирекция „Контрол на околната среда“, в отдел „Контролна дейност“, в направление „ОЧАВ, ВФФ, ОВ, ЕОДА, ОХВ и КРГОХВ“
05.08.2015

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ
П   Р   О   Т   О   К   О   Л
№ 4
 
Днес, 05.08.2015 г , в гр. Пловдив, се събра комисията назначена със заповед № РД - 177/ 01.07.2015 г., на Директора на РИОСВ – Пловдив.
 
Председател: Любка Александрова Караманова - Директор на Дирекция „Контрол на околната среда”
 
 
Членове:
1.       Десислава Георгиева Карамфилова – Директор на Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
 
2.       Мариана Димитрова Кондаклиева – Н-к на отдел „Контролна дейност“
 
3.       Михаела Венциславова Цветанова – Старши експерт, в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
 
Комисията започна работа в 14:30 часа.
 
За интервю за длъжността:
длъжността: Старши експерт,
в Дирекция “Контрол на околната среда”,
в отдел „Контролна дейност“,
в направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични
фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества", се яви:
                                               
1.    Десислава Красимирова Георгиева
 
 
Комисията проведе интервюто с явилия се кандидат, като бяха задавани въпроси, предварително определени от нея. Отговорите на кандидатите бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.
 Съгласно чл. 32, ал. 1 от НПКДСл, комисията определи, като минимален резултат, за успешно издържалите интервюто – оценка 2. Тя се сформира, като сбор от крайните оценки на всеки член от комисията, разделен на техния брой.
При изчисляване на общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл, комисията прецени, че горепосочените кандидати се допускат до участие в класиране.
След като нанесоха дадените оценки, от всеки член на комисията за интервюто във формуляра за окончателните резултати на кандидата – приложение обр. 6, към настоящия протокол и изчисли общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл, извърши следното класиране, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл:
 
1.    Десислава Красимирова Георгиева
 
Комисията приключи работата си в 15: 00 ч.