Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Извлечение от протокол N:4 за длъжността Младши експерт в Дирекция “Превантивна дейност” в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)"
30.07.2015

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ
 
 
П   Р   О   Т   О   К   О   Л
№ 4
 
Днес, 29.07.2015 г , в гр. Пловдив, се събра комисията, назначена със заповед № РД - 178/ 01.07.2015 г., на Директора на РИОСВ – Пловдив.
 
Председател: Димитър Георгиев Димитров – Директор на Дирекция „Превантивна дейност“
 
Членове:
1. Десислава Георгиева Карамфилова – Директор на Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
2. Любка Александрова Караманова – Директор на Дирекция „Контрол на околната среда“
3. Михаела Венциславова Цветанова – Старши експерт, в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
 
Комисията започна работа в 13:30 часа.
 
За интервю за длъжността:
Младши експерт,
в дирекция "Превантивна дейност”,
в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)" , се явиха:                                   
  1. Жанет Петрова Боева
  2. Елена Георгиева Янкова
  3. Станислав Георгиев Георгиев
  4. Петя Атанасова Колева
  5. Даниела Василева Маркова
  6. Атанаска Иванова Бъчварова
Комисията проведе интервюто с явилите се кандидати, като бяха задавани въпроси, предварително определени от нея. Отговорите на кандидатите бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.
Съгласно чл. 32, ал. 1 от НПКДСл, комисията определи, като минимален резултат, за успешно издържалите интервюто – оценка 2. Тя се сформира, като сбор от крайните оценки на всеки член от комисията, разделен на техния брой.
При изчисляване на общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл, комисията прецени, че горепосочените кандидати се допускат до участие в класиране.
След като нанесоха дадените оценки, от всеки член на комисията за интервюто във формуляра за окончателните резултати на кандидата – приложение обр. 6, към настоящия протокол и изчисли общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл, извърши следното класиране, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл:
 
1.        Жанет Петрова Боева
2.        Станислав Георгиев Георгиев
3.        Елена Георгиева Янкова
 
 
 
Комисията приключи работата си в 15: 00 ч.