Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт, в дирекция „Контрол на околната среда“, в отдел „Контролна дейност“, в направление „ОЧАВ, ВФФ, ОВ, ЕОДА, ОХВ и КРГОХВ“
20.07.2015

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
I.            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
1.
Десислава Красимирова Георгиева
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 05.08.2015 г. в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2, в зала № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста ще се проведе на 05.08.2015 г., в 13:30 часа,в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
II.          Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
 
 
Дата: 20.07.2015 г.