Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ПРИМЕРЕН СПИСЪК С НОРМАТИВНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА Младши експерт в дирекция ПД
20.07.2015

 

1.      Закон за опазване на околната среда
2.      Закон за биологичното разнообразие
3.      Закон за държавния служител
4.      Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
5.      Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
6.      Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
7.      Правилник за устройството и дейността на РИОСВ