Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт, в дирекция "Превантивна дейност”, в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)"
20.07.2015

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
I.                   Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
1.
Костанда Янкова Василева
2.
Радостина Миткова Димитрова
3.
Кристина Славчева Иванова
4.
Жанет Петрова Боева
5.
Елена Георгиева Янкова
6.
Станислав Георгиев Георгиев
7.
Петя Атанасова Колева
8.
Ангел Манолов Гвоздев
9.
Марина Иванова Славова
10.
Стойна Георгиева Згурова
11.
Даниела Василева Маркова
12.
Аззе Байрямова Рамаданова
13.
Мария Николаева Бакева
14.
Атанаска Иванова Бъчварова
           
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 28.07.2015 г. в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2, в зала № 3 – “Информационен център”.
Интервюто с издържалите теста, ще се проведе на 29.07.2015 г., в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
          II.          Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Гюлшен Исмед Емин
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
2.
Нели Димитрова Пандева
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
3.
Петър Вангелов Къртичев
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
4.
Кристиан Стоянов Кирков
представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
Дата: 20.07.2015 г.