Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност старши експерт в Дирекция “Контрол на околната среда”, в отдел „Контролна дейност“, в направление "ОЧАВ, ВФФ, ОВ, ЕОДА, ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ"
03.07.2015

 

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-175/01.07.2015 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Старши експерт,
в Дирекция “Контрол на околната среда”,
в отдел „Контролна дейност“,
в направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични
фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, 
опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични
вещества",
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование – степен бакалавър;
- област на висшето образование -Технически науки
- професионално направление – Общо инженерство
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Техника и технологии по опазване на околната среда
- професионален опит – 1 година и/ или минимален ранг за заемане на 
длъжността -  V младши ранг;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността:  Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по контрола на емисиите от неподвижни източници, оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух, съгласно ЗООС и ЗЧАВ и свързаните с тях наредби.
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.)
- Подробна автобиография.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Срок място и за подаване на документите за участие:
-краен срок за подаване на документи: 13.07.2015 г .
-място за подаване на документите:  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт.
7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv. riosv.com /
8.Основна заплата, определена за длъжността:
600.00 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras