Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Младши експерт в дирекция "Превантивна дейност” в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)"
03.07.2015

 

РИОСВ - Пловдив, бул. “Марица” №122, ет.2,
На основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-176/01.07.2015 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, обявява:
1. Конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
Младши експерт,
в дирекция "Превантивна дейност”,
в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС)",
в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование – степен проф. бакалавър;
- област на висшето образование – Природни науки, математика, информатика
- професионално направление – Науки за земята
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
 Екология и опазване на околната среда
- професионален опит – не се изисква и/ или минимален ранг за заемане на
 длъжността - V младши ранг;
- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща
  и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
3. Кратко описание на длъжността: Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по опазване на околната среда и биологичното разнообразие – ЗООС, ЗБР и свързаните с тях наредби.
Обработва на преписки и изготвяне на становища и други свързани с изискванията на гл. 6 от ЗООС и изискванията на Наредбата за ОС. Води кореспонденция с Басейнова дирекция и РЗИ във връзка с процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО на планове програми и инвестиционни предложения и във връзка с издаване на становища и решения, съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата по ОС.
Изготвя справки и отчети, свързани с процедурите по ЗООС и ЗБР. Води и поддържа регистър на процедурите по ОВОС, ЕО, съгласно ЗООС и становища и решения за оценки за съвместимост, съгласно ЗБР и на регистъра по чл. 95 от ЗБР. Оповестява писмата по чл.2 ал.2 на интернет страницата на РИОСВ. Обявява решенията и становищата по реда на глава шеста от ЗООС.
4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
 Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
-Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1
 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл. – по образец че е пълнолетен български
 гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление
 от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да 
 заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен,
 допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.), ако има такъв.
- Подробна автобиография.
6. Срок място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 13.07.2015 г.
- място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до
 17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт
7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив: http://plovdiv. riosv.com /
8.Основна заплата, определена за длъжността:
525.00 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras