Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Извлечение от протокол N:4 за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“, в Дирекция “Превантивна дейност”
08.10.2014

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ
П   Р   О   Т   О   К   О   Л
№ 4
 
 
Днес, 07.10.2014 г., в гр. Пловдив, се събра комисията, назначена със заповед РД - 201/ 25.08.2014 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
 
Председател: Димитър Георгиев Димитров – Директор Дирекция “ПД”
 
 1. Десислава Георгиева Карамфилова – Директор Дирекция “АФПД”
2. Любка Александрова Караманова – Директор Дирекция “KOС”
3. Михаела Венциславова Цветанова – Мл. експерт „ЧР”
 
Комисията започна работа в 10:00 часа.
 
За интервю за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“, в Дирекция „Превантивна дейност“, се явиха:
                                               
 
1.      Ангелина Димитрова Димитрова – Бос
2.      Стоянка Костадинова Костадинова
3.      Екатерина Димитрова Кючукова
 
Комисията проведе интервюто с явилите се кандидати, като бяха задавани въпроси, предварително определени от комисията. Отговорите на кандидатите бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките са нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.
 Съгласно чл. 32, ал. 1 от НПКДСл., комисията определи, като минимален резултат, за успешно издържалите интервюто – оценка 2. Тя се сформира, като сбор от крайните оценки на всеки член от комисията, разделен на техния брой.
Комисията, след като нанесе дадените оценки от всеки член на комисията за интервюто във формуляра за окончателните резултати на кандидата – Приложение обр. 6 към настоящия протокол и изчисли общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл., извърши следното класиране, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл.:
 
1.      Екатерина Димитрова Кючукова
2.      Стоянка Костадинова Костадинова
3.      Ангелина Димитрова Димитрова – Бос