Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Извлечение от протокол N:4 за длъжността Главен експерт „Контрол емисии, оценка и общински програми – КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества“
08.10.2014

 

 
 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ
П   Р   О   Т   О   К   О   Л
№ 4
 
Днес, 07.10.2014 г., в гр. Пловдив се събра комисията, назначена със заповед № РД - 204/ 25.08.2014 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив.
 
Председател: Любка Александрова Караманова – Директор Дирекция “KOС”
 1. Десислава Георгиева Карамфилова – Директор Дирекция “АФПД”
 2. Димитър Георгиев Димитров – Директор Дирекция “ПД”
 3. Маринана Димитрова Кондаклиева – Н-к отдел “KД”
 4. Михаела Венциславова Цветанова – Мл. експерт „ЧР”
 
Комисията започна работа в 10:00 часа.
 
За интервю за длъжността:
 
Главен експерт „Контрол емисии, оценка и общински програми – КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, се явиха:
                                  
Желязка Калчева Георгиева
Недка Добрева Илиева
 
Комисията проведе интервюто с явилите се кандидати, като бяха задавани въпроси, предварително определени от нея. Отговорите на кандидатите бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.
 Съгласно чл. 32, ал. 1 от НПКДСл., комисията определи, като минимален резултат, за успешно издържалите интервюто – оценка 2. Тя се сформира, като сбор от крайните оценки на всеки член от комисията, разделен на техния брой.
След като комисията нанесе дадените оценки от всеки член, за интервюто във формуляра за окончателните резултати на кандидата – Приложение обр. 6, към настоящия протокол, установи, че двамата участници, не покриват минимума за успешно издържали интервюто, критерий – оценка „2“.
При изчисляване на общия резултат по реда на чл.33 от НПКДСл., комисията прецени, че горепосочените кандидати не се допускат до участие в класиране.